รู้จักริชาร์ด สไตน์
Richard Stein


ห้องออดิทอเรียม TCDC
พฤหัสบดี 15, 22 กุมภาพันธ์ - พฤหัสบดี 1, 8, 15, 22 มีนาคม 2550 (รวม 6 ครั้ง)
18.30 - 20.30 น.


พบกับสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การสร้างแบรนด์" ที่จะเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้
และมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาและบริหารแบรนด์

ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจะได้ศึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตที่รองรับแบรนด์หนึ่งๆ ขณะเดียวกันก็ทำความเข้าใจผู้บริโภคและสภาพการแข่งขัน
เพื่อมองให้ทะลุปรุโปร่งว่าอะไรคือเป้าหมายสูงสุดของแบรนด์ อะไรบ้างที่แบรนด์ของคุณ
ต้องการก้าวไปให้ถึง รวมถึงเลือกเฟ้นคุณสมบัติสำคัญของแบรนด์ (key brand attributes)
ที่จะสามารถสื่อถึง "พันธกิจและวิสัยทัศน์"ของแบรนด์ได้

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการวิเคราะห์ จึงมาถึงขั้นตอนของการวางตำแหน่งแบรนด์ในใจของ
ผู้บริโภคเมื่อเทียบกับแบรนด์คู่แข่ง จากนั้นจึงพัฒนา "อารมณ์และลักษณะการสื่อสาร"
(tone and manner) หรือ "ภาพลักษณ์และความรู้สึก" (look and feel) ที่สัมผัสได้จากแบรนด์
ตลอดจน "การสร้างประสบการณ์" (touch points) ทั้งหมด ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้บริโภค
ได้มีโอกาสสัมผัส ทดลองใช้ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับสินค้าหรือบริการของคุณ

ขั้นตอนต่อไปจะเน้นที่การพัฒนาองค์ประกอบทุกอย่างของแบรนด์ ตั้งแต่ชื่อแบรนด์ สโลแกน
โลโก้ สีที่ใช้ การจัดวางเลย์เอาต์ ภาพประกอบ ภาพถ่าย รวมถึงวิธีการนำเสนอแบรนด์ใน
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางต่างๆ

ขั้นตอนสุดท้ายของสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้คือการเตรียมองค์ประกอบทุกอย่างของแบรนด์
เพื่อนำเสนอต่อ "ลูกค้า" (เจ้าของสินค้า) โดยสิ่งที่นำเสนอ ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างแบรนด์
หลักการและเหตุผลที่สนับสนุนทิศทางของการออกแบบแบรนด์ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังจะ
ได้เรียนรู้ถึงวิธีการเปิดตัวและผลักดันแบรนด์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ตลอดจนวิธีการนำเสนอ
เอกลักษณ์ของแบรนด์รูปแบบใหม่ (new brand identity) ให้เป็นที่รู้จักและสร้างความฮือฮา
ในกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ทั้งลูกค้าและคนในองค์กร

รายละเอียดของแต่ละสัปดาห

สัปดาห์ที่ 1
เริ่มต้นด้วยการอธิบายถึงการสร้างแบรนด์และวัตถุประสงค์ของสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ในครั้งนี้ ตามด้วยหลักการและเหตุผลที่มอบหมายโครงการ "แบรนด์ดิ้ง ไทยแลนด์"
พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากโครงการของ FutureBrand

สัปดาห์ที่ 2
ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มพัฒนารูปแบบ
การวิจัยเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ตลอดจนระบุ "คุณสมบัติสำคัญ"ของประเทศไทย
ที่อาจนำมาใช้ในการสื่อสารได้ นอกจากนี้แต่ละกลุ่มจะต้อง "วิเคราะห์ความสามารถ
ในการแข่งขัน" ของประเทศอื่นๆ ที่พยายามที่จะดึงดูดกลุ่มเป้าหมายเดียวกันอยู่ ทั้งภาค
การท่องเที่ยว การดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ การศึกษา และความร่วมมือในการผลิต

สัปดาห์ที่ 3
ให้แต่ละกลุ่มออกมารายงานผลสรุปที่ได้จากการวิจัย และนำเสนอ "พันธกิจและวิสัยทัศน์"
ของแบรนด์ โดยต้องชี้แจงให้ได้ว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ประเทศไทย "แตกต่าง" จากประเทศ
คู่แข่ง พร้อมกับนำเสนอ "กลยุทธ์การสร้างแบรนด์" นอกจากนี้จะต้องสรุปให้ได้ว่ากลุ่ม
เป้าหมายจะได้รับคุณประโยชน์อะไรหรือมีประสบการณ์อย่างไรเมื่อบริโภคแบรนด์
ของเรา (brand promise) โดยใช้ภาพประกอบเข้ามาเสริมเพื่ออธิบาย "อารมณ์และ
ลักษณะการสื่อสาร" (tone and manner) โดยรวมของแบรนด์ ทั้งนี้ริชาร์ด สไตน์ จะใช้
"หลักการวางตำแหน่งแบรนด์" (Positioning Spectrum) ของ Enterprise IG
มาช่วยเพื่อให้ผู้เรียนได้มองเห็นกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของตัวเองได้ชัดเจนขึ้น

สัปดาห์ที่ 4
ให้แต่ละกลุ่มพัฒนาภาพ คำพูด และข้อความที่บ่งบอกแนวคิดของแบรนด์ (brand concepts)
โดยสร้างสรรค์โลโก้ การเรียงพิมพ์ การใช้สี ภาพถ่าย ภาพประกอบ ไปจนถึงสโลแกน ฯลฯ
ซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องลงมือออกแบบองค์ประกอบดังกล่าวขึ้นมาจริงๆ และ/หรือนำตัวอย่าง
จากนิตยสาร แผ่นพับ ภาพถ่าย หรือแผนที่มาใช้ก็ได้ ในขั้นตอนนี้แต่ละกลุ่มจะต้องทำแผน
โครงร่างว่าจะสื่อสารกับผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ อย่างไร ผ่านช่องทางใดบ้าง เพื่อให้เป็นไปตาม
แผนงานที่วางเอาไว้ตั้งแต่ต้น หลังจากวางแนวคิดของแบรนด์เสร็จเรียบร้อย จึงให้ทุกคน
ร่วมกันอภิปรายและวิจารณ์สิ่งที่แต่ละกลุ่มได้นำเสนอไปและช่วยกันเสนอแนะว่าแนวคิดใด
ที่บ่งบอกถึงความเป็นแบรนด์นั้นๆ มากที่สุด รวมถึงมีศักยภาพพอที่จะนำมาพัฒนาเพื่อหา
วิธีการสื่อสารกับผู้บริโภคแต่ละกลุ่มให้ตรงจุดมากที่สุด

สัปดาห์ที่ 5
หลังจากได้นำคำวิจารณ์กลับไปพิจารณา ในสัปดาห์นี้แต่ละกลุ่มจะต้องนำเสนอแนวคิดของ
แบรนด์ที่ผ่านการขัดเกลามาจนถึงที่สุด พร้อมกับข้อมูลอ้างอิงที่ช่วยบอกเล่าสาระสำคัญ
ที่แบรนด์นั้นๆ ต้องการจะสื่อ อารมณ์และลักษณะการสื่อสาร (tone and manner) ตลอด
จนวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร และแผนการนำเสนอแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและสร้างความฮือฮา
ในกลุ่มเป้าหมาย ในสัปดาห์นี้ยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและหาข้อสรุป
ที่เหมาะสมในการสนับสนุนสาระสำคัญของแบรนด์ รวมถึงการนำเสนอและการสื่อสาร

สัปดาห์ที่ 6
แต่ละกลุ่มจะต้องนำเสนอแผนโครงร่างการวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขัน กลยุทธ์การ
วางตำแหน่งแบรนด์ กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ แนวทางการออกแบบ กลยุทธ์การสื่อสาร
รวมถึงแผนการต่างๆ ที่กำหนดไว้

บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
เหมาะสำหรับนักออกแบบ ผู้ประกอบการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป


รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่านเท่านั้น

ซื้อบัตรราคา 4,000 บาท ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
16-21 มกราคม 2550 เฉพาะสมาชิก TCDC
ตั้งแต่ 23 มกราคม 2550 เป็นต้นไป สำหรับสมาชิก TCDC และบุคคลทั่วไป
สมาชิกพรีเมียม รับส่วนลด 10%
สมาชิกซิลเวอร์และแพลตินัม รับส่วนลด 20%
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 664 8448

รู้จักริชาร์ด สไตน์
ริชาร์ด สไตน์ รับหน้าที่วิทยากรในการอบรมต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้ TCDC
โดยนำ
ประสบการณ์แบบคลุกวงในจากการทำงานให้หลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็น
ผู้อำนวยการฝ่าย
ออกแบบที่ Landor (London) ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ที่
Interbrand (Tokyo) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ)/ผู้อำนวยการบริหาร
ฝ่ายสร้างสรรค์ที่ Enterprise IG (Tokyo) มาให้ความรู้ด้านการออกแบบและ
ความคิดสร้างสรรค์ ในหัวข้อที่น่าสนใจ

 

Branding by Richard Stein, TCDC resident advisor/lecturer

Auditorium, TCDC
Thursday 15, 22 February - Thursday 1 ,8, 15, 22 March, 2007 (6 sessions)

18.30-20.30 hrs.

An intensive workshop in which the participants will learn about, and actively
participate in each of the steps in developing or enhancing brands.

The workshop will include: Research, auditing and analysis to determine the present
and future environment in which the brand will exist as well as understanding
audiences and any competitive challenges that exist. Participants will determine
the ultimate goal of the brand, what it needs to achieve, and isolate key brand
attributes that best communicate the "mission and vision" of the brand.

Subsequent to the analysis, the workshop will focus on positioning the brand vis
a vis competitors, developing the "tone and manner"or "look and feel"of the
brand and determine all key "touch points" where the audience interacts with
the brand.

Next, the workshop will concentrate development of the actual components of
the brand including name, slogan, logo design, colour spectrum, graphic layouts,
illustration, photographic imagery, etc. and how the brand will manifest itself
in print and electronic media or through other channels.

Finally with the steps above completed, the participants will prepare the completed
brand components into a comprehensive presentation to the "client" that will
demonstrate the brand strategy and the rationale for the preferred brand design
direction. In addition, the workshop will cover how the new brand will be launched
and how to educate and excite the various audiences, both internal and external,
about the new brand identity.

Session Programmes
Week 1

The workshop will begin with an overall briefing on branding and a definition
of the course objectives. An explanation of the selected project assignment
"Branding Thailand" will be given with a case study of the FutureBrand project.

Week 2
The participants will be divided into project teams, which will then embark on
developing a research programme to determine the various audiences and the
predominant "key attributes" of Thailand that might be communicated. In addition,
the teams will carry out a "competitive analysis" of other countries that seek to
attract similar audiences in the areas such as: tourism, foreign investment,
education, manufacturing partnerships, etc.

Week 3
Each team will present its findings along with a concise description of the
"mission and vision" for the brand. In the presentation, the teams will describe
how their approach will "differentiate" Thailand from its competitors and what
the core "branding strategy" is. Each team will conclude with their version of
the "brand promise" with supporting visuals describing the overall brand's
"tone and manner". A presentation of the Enterprise IG "Positioning Spectrum"
will be made to assist the teams in sharpening the focus of their brand strategy.

Week 4
Each team will now work to develop the visual, verbal and textual context of
their brand concepts through the creation of logos, typography, colour systems,
photography and illustration, slogans etc. by actually designing such components
and/or providing samples from magazines, brochures, photographs, maps, etc.
At this stage the teams will also provide an outline of how the brand will be
communicated to its various audiences, through which channels, and according
to what pre-determined roll-out plan. The entire group will carry out a critical
discussion of the presented materials making suggestions which concepts bear
the most merit and what can be improved upon to sharpen the focus to each
particular audience.

Week 5
From the critique in week 4, each team will present their final preferred brand
concept along with supporting materials that describe the brand message,
tone and manner, communication objectives and a plan on how to educate and
excite the determined audiences about the brand. Again, the entire group will
have the opportunity to comment and make suggestions as appropriate to
enhancing the brand message, presentation and communication.

Week 6
With the experience of the earlier sessions and with the critique and suggestions
of the group at large, each team will make a formal presentation to the "client"
outlining their competitive situation analysis, positioning strategy, branding
strategy, design direction, communication strategy and roll-out plan.

Designers, entrepreneurs, students, and the public are invited
to sign up for the lecture.

The workshop is conducted in English and is limited to 60 persons.
Tickets available at the TCDC Information Counter
at 4,000 baht

16-21 January, 2007 for TCDC members only
and from 23 January, 2007 onwards for TCDC members and the public
Premium members get a 10% discount.
Silver and Platinum members get a 20% discount.
For more information, call 02 664 8448.

About Mr. Richard Stein
Richard brings significant experience and insight, having held the positions
of Design Director at Landor (London), Creative Director at Interbrand (Tokyo)
and CEO/Executive Creative Director at Enterprise IG (Tokyo). He frequently
lectures on design and creativity.

 

Disclaimer

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458


Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458