ห้องออดิทอเรียม TCDC
เสาร์ 17 กุมภาพันธ์ 2550 / 14.00-16.00 น.

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบร่วมกับ Material ConneXion Bangkok จัดการบรรยายในหัวข้อ
"การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม" โดยมีวิทยากรคือ ภัทรพล จันทร์คำ อาจารย์ประจำภาควิชา
การออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีและที่ปรึกษาด้านวัสดุและกระบวนการผลิตประจำ Material ConneXion Bangkok

จากภาวะอุณหภูมิของโลกที่ร้อนขึ้น ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น และการค่อยๆ หมดไปของน้ำมัน
ซึ่งเป็นวัตถุดิบเริ่มต้นของพลาสติก ตลอดจนจำนวนป่าไม้ที่ลดลง ส่งผลให้เราต้องหันมาสนใจ
รักษาสิ่งแวดล้อมให้ดี ดังนั้นการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้วัสดุธรรมชาติ
และการใส่ใจต่อสมดุลของระบบนิเวศ ล้วนแล้วแต่มีความหมายและจุดมุ่งหมายเดียวกัน

การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมไม่เพียงแต่ใช้วัสดุธรรมชาติ วัสดุปลอดสารพิษ วัสดุรีไซเคิล
และวัสดุุเหลือใช้เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการเลือกใช้วัสดุ วิธีการออกแบบ กระบวนการผลิต
การตลาดและการสร้างแบรนด์ ไปจนถึงการประเมินผลิตภัณฑ์ในทุกช่วงอายุการใช้งาน

ในการบรรยายครั้งนี้ นักออกแบบและผู้ผลิตจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น และนำไปปฏิบัติจริงเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เราอยู่


เหมาะสำหรับนักออกแบบ ผู้ประกอบการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

บรรยายเป็นภาษาไทย
ซื้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
วันจำหน่ายบัตร
9-14 มกราคม 2550 เฉพาะสมาชิก TCDC
ตั้งแต่ 16 มกราคม 2550 เป็นต้นไป สำหรับสมาชิก TCDC และบุคคลทั่วไป
สมาชิก TCDC ประเภทแพลตินัม ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 664 8448


Design for the Environment

by Pattarapol Chantkam, Lecturer at the Department of Industrial Design,
School of Architecture and Design (SOA+D), King Mongkut University of Technology,
Thonburi (KMUTT)

Auditorium, TCDC
Sat 17 Feb, 2007 / 14.00-16.00 hrs.

TCDC, in collaboration with Material ConneXion Bangkok, presents "Design for the Environment"
a lecture by Pattarapol Chantkam, Lecturer at the Department of Industrial Design, School of
Architecture and Design (SOA+D), King Mongkut University of Technology, Thonburi (KMUTT)
and Consultant on materials and production processes at Material ConneXion Bangkok.

In the past few decades, we have been hearing numerous reports about global warming,
rising sea levels, depletion of oil supplies, (the primary raw material for plastics) and a decrease
in forests worldwide. These warnings suggest that we should seriously make efforts to care
for our environment. This effort is commonly referred to as Eco, green or environmentally-friendly design.

Design for the environment is not only about using natural, safe, recycled or discarded materials,
but also includes material selection, design methods, manufacturing processes, branding and marketing,
as well as product life assessment.

In this lecture, the audience will gain a better understanding about eco-design, and hopefully
be inspired to become green designers or manufacturers, who contribute positively to the environment
and society.

Designers, entrepreneurs, students, and the public are invited to sign up for the lecture.

Conducted in Thai.
Tickets are available at the TCDC Information Counter
9-14 January, 2007 for TCDC members only
and from 16 January, 2007 onwards for TCDC members and the public
Admission is free for Platinum members, but reservations are required.
For more information, call 02 664 8448.

 

Disclaimer

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458


Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458