ห้องออดิทอเรียม TCDC
อังคาร 26 มิถุนายน 2550 / 11.00 -18.00 น.

  Auditorium, TCDC
Tuesday 26 June, 2007 / 11.00 -18.00 hrs.
     
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และ Material ConneXion? Bangkok
ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จัดการบรรยาย
ในหัวข้อ “การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
” โดยมีวิทยากรคือ ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ และ
ดร.วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ (เอ็มเทค)


ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้ถูกนำมาใช้เพื่อให้การทำงานคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบผลิตภัณฑ์
จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานในการออกแบบ
โดยเฉพาะเรื่องเวลาและการแก้ไข

ในการบรรยายครั้งนี้นักออกแบบและผู้ผลิตจะได้ทราบถึงความสามารถของการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในอุตสาหกรรมการออกแบบ การพัฒนา และการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ สินค้าอุปโภค บริโภค อุปกรณ์และเครื่องมือทั่วไป เป็นต้น รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจำลองกระบวนการผลิตและการวิเคราะห์อื่นๆ เช่น การอัดแบบเป่า (Blow Molding) วิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering) เป็นต้น

เหมาะสำหรับนักออกแบบ ผู้ประกอบการ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
บรรยายเป็นภาษาไทย


 

TCDC, in collaboration with Material ConneXion? Bangkok
and National Metal and Materials Technology Center (MTEC),
present “Computer Aided Design and Plastic Product
Development
” the lecture by Dr. Wiroj Limtrakarn and
Dr. Wuttipong Rungseesantivanon, Researchers
at National Metal and Materials Technology Center (MTEC).

Nowadays, Computer is used for more convenient and effective working. Product design using CAE will keep down the cost, especially time and adjustment.

In this lecture, the audience will gain a better understanding of computer ability for using in industry of design, development and plastic manufacturing such as automotive parts, consumer product, instrumental product, including simulation process and CAE other analysis such as blow molding, reverse engineering and etc.

Designers, entrepreneurs, students and the public are invited to sign up for the lecture.
Conducted in Thai

ซื้อบัตรราคา 1,000 บาท ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
วันจำหน่ายบัตร ตั้งแต่ 5 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป

สมาชิก TCDC ประเภทแพลตินัม 30 ท่านแรก รับบัตรฟรีได้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2550
สมาชิก TCDC ประเภทแพลตินัมและซิลเวอร์ รับส่วนลด 20%
สมาชิก TCDC ประเภทพรีเมียม รับส่วนลด 10%


**รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่านเท่านั้น**

Ticket price 1,000 baht
Tickets available at the TCDC Information Counter from 5 June, 2007 onwards for TCDC members and the public

Complimentary tickets are available to the first 30 Platinum members
Just show your TCDC Platinum membership card and get the tickets from 5 June, 2007 onwards
Platinum and Silver members get a 20% discount
Premium members get a 10% discount

**60 seats only**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 664 8448
For more information, call 02 664 8448

     
Disclaimer