Thailand Creative & Design Center

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center: TCDC) ก่อตั้งโดยรัฐบาลเมื่อเดือนกันยายน 2546 เป็นหนึ่งในโครงการกระตุกต่อมคิด ภายใต้สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ให้กับสังคมไทย โดยผ่านกระบวนการให้ความรู้ความเข้าใจแบบสากล

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตร เรารวบรวมสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการต่างๆ ไว้มากมาย อาทิ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ ศูนย์ข้อมูลมัลติมีเดีย ตลอดจนนิทรรศการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสัมมนาแลกเปลี่ยนมุมมอง ร้านจําหน่ายสินค้าดีไซน์ ร้านอาหาร รวมถึงพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ