cnm_top.png

TCDC COMMONS = พื้นที่สร้างสรรค์ 

ในยุคที่ความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัยแห่งการแข่งขันและการพัฒนาประเทศ การลงทุนในสาธารณูปโภคเพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมสร้างสรรค์อย่างเช่นแหล่งเรียนรู้ หรือพื้นที่สร้างสรรค์ กลายเป็นเป้าหมายสำคัญของภาครัฐในการพัฒนาทุนมนุษย์และธุรกิจยุคใหม่   

การจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  (TCDC) ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับการแข่งขันในโลกยุคใหม่ ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ที่ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และ miniTCDC จำนวนทั้ง  35 แห่งทั่วประเทศ แต่ทว่า ในการผลักดันให้ความคิดสร้างสรรค์เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น การลงทุนของภาครัฐอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ รัฐบาลในหลายประเทศจึงมีแนวคิดในการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตนักคิด นักสร้างสรรค์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการยกระดับธุรกิจในที่สุด       

TCDC ตระหนักถึงศักยภาพขององค์กรเอกชนในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ จึงได้ดำเนินโครงการ TCDC COMMONS เพื่อเป็นช่องทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมลงทุนในการจัดตั้งพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ การพบปะแลกเปลี่ยนไอเดีย และการทำงานสร้างสรรค์ร่วมกัน (Co-working Space) ตลอดจนเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับจัดแสดงผลงาน หรือจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับกลุ่มคนสร้างสรรค์ ได้พัฒนาและเติบโตอย่างมีคุณภาพ กลายเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม 

TCDC COMMONS
 เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่มีรูปแบบและแนวคิด (Concept) ในแต่ละแห่งที่แตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ขององค์กรเอกชนที่มาร่วมลงทุนและความต้องการของกลุ่มคนสร้างสรรค์และผู้ใช้บริการที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ อย่างเช่น กรณีของ TCDC COMMONS แห่งแรกที่อาคาร IDEO Q สามย่านเป็นพื้นที่สร้างสรรค์เฉพาะด้านการออกแบบการสื่อสาร (Communication Design Library) เพื่อให้บริการกลุ่มนักออกแบบด้านการสื่อสารที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว รวมถึงรองรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง  ส่วนในการจัดตั้ง TCDC COMMONS ในอนาคตนั้นจะเป็นการให้บริการความรู้สร้างสรรค์เฉพาะด้านในสาขาอื่นๆ อาทิ การออกแบบผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน แฟชั่น รวมถึงการเป็นพื้นที่เพื่อการออกแบบและการทดลอง (Maker Space) เป็นต้น  

ผลตอบแทน TCDC COMMONS  
TCDC COMMONS เป็นพื้นที่สำหรับการร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีวิสัยทัศน์และมองเห็นความสำคัญของการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศ ด้วยการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งพื้นที่สร้างสรรค์ให้กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ให้มากที่สุด เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ผลตอบแทนของการลงทุนใน TCDC COMMONS จึงไม่ใช่การลงทุนที่เห็นผลตอบแทนทันทีแต่จะอยู่ในรูปของการนำไปต่อยอดธุรกิจ ดังนี้ 

1. การพัฒนา “คน” ที่มีคุณภาพและความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนในระดับองค์กรธุรกิจไปจนถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
2. การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์และให้ความสำคัญในการสร้างผลตอบแทนคืนสู่สังคม  
3. โอกาสในการพัฒนาธุรกิจในพื้นที่ใกล้เคียงหรือธุรกิจอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานของ TCDC COMMONS อาทิ การลงทุนในผลงานหรือร่วมลงทุนกับกลุ่มนักสร้างสรรค์ในธุรกิจหลากประเภท อาทิ ธุรกิจการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ แอนิเมชั่นและภาพยนตร์ ตลอดจนร้านอาหารและร้านค้าปลีก เป็นต้น