cnmplan.png

Communication Design Library 

ในการจัดตั้ง TCDC COMMONS แห่งแรก โดยกำหนดให้เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบการสื่อสาร เนื่องจากการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการเติบโตของอุตสาหกรรมออกแบบของไทย และจำนวนนักออกแบบในสาขาประเภทต่างๆ รวมถึงกลุ่มผู้ใช้บริการของ TCDC พบว่า สาขาการออกแบบการสื่อสาร  (Communication Design) เป็นสาขาที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าของสื่อมัลติมีเดียและการขยายตัวของภาคการผลิตอื่นๆ อาทิ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โฆษณา การออกแบบเว็บไซต์และสื่อดิจิทัล ส่งผลให้การความต้องการใช้งานบริการด้านทรัพยากรสารสนเทศที่ TCDC อยู่ในอัตราที่สูงและมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ผลงานของนักออกแบบในสาขานี้สร้างชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก จึงเป็นที่มาในการจัดตั้งห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบการสื่อสารแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรความรู้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบของไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น   

การออกแบบการสื่อสารเป็นศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการสื่อสารในหลายมิติ ในการกำหนดเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศและกิจกรรมของ TCDC COMMONS IDEO Q สามย่าน จึงครอบคลุมการออกแบบในสาขาดังนี้ 
 
- Advertising: การโฆษณาเสนอขายสินค้า บริการ หรือความคิดโดยการใช้สื่อ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าจํานวนมากได้ ในเวลาอันรวดเร็ว   
- Ambient media: สื่อแฝงในบรรยากาศ เป็นสื่อนอกเหนือจากสื่อที่เคยมีมาอย่างเช่น โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ตัวอย่างสื่อแฝง ได้แก่ ข้อความที่ติดอยู่หลังบัตรจอดรถ 
- Animation: การสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยนำภาพมาร้อยเป็นเรื่องราวสำหรับการสื่อสาร โฆษณา และภาพยนตร์   
- Art direction:  การกำหนดแนวทางเพื่อกำหนดทิศทางการออกแบบที่สามารถสื่อสารและยังมีความสวยงาม 
- Brand management: การสร้างคุณค่าให้ตรายี่ห้อด้วยการบริหารจัดการเพื่อนำเสนอและสื่อสารคุณภาพของสินค้าไปยังผู้บริโภค 
- Content strategy: การกำหนดเนื้อหาที่ทั้งสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงและสนับสนุนแบรนด์   
- Copywriting: การเขียนข้อความหรือคำพูดในโฆษณา เพื่อการโฆษณา การตลาด
- Creative directing: การคิด ออกแบบ และนำเสนอแนวทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และโฆษณา 
- Editing: การตรวจแก้ ปรับเปลี่ยนข้อมูล ข้อความ หรือภาพ เช่น ต่อเติม ตัดทอน เรียงใหม่เพื่อให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
- Information architecture: การจัดวางโครงสร้างข้อมูลในเว็บไซต์ หรือฐานข้อมูลเพื่อให้เกิดการใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพ       
- Information graphics: การใช้งานกราฟฟิกมาจัดแสดงข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลทางสถิติ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน  
- Instructional design: การออกแบบการสอนที่อยู่บนพื้นฐานของการนำข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์และการสื่อสารมาพัฒนาเป็นโปรแกรมการสอนอย่างเป็นระบบ  
- Illustration: การวาดภาพประกอบเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- Logo & Identity Design: การออกแบบตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์ของสินค้าเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ และแนวคิดของสินค้าไปสู่ผู้บริโภค  
- Marketing communications: การสื่อสารการตลาด การสื่อความหมายกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างการยอมรับระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค
- Printing & Packaging: การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
- Signage design: การออกแบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่วนมากใช้ในการบอกสถานที่หรือทิศทาง   
- Typography: การออกแบบตัวอักษรหรือตัวพิมพ์ รวมถึงการจัดตัวเรียง และผลงานการพิมพ์อันเนื่องมาจากตัวพิมพ์ 
- Visual identity design: การออกแบบภาพเพื่อสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าหรือแบรนด์  
- Visualization:  การสร้างภาพ แผนผัง หรือ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้ในการสื่อสารแทนข้อความ
- Web design: การออกแบบเว็บไซต์

tcdcCommons1.jpgtcdcCommons2.jpg

tcdcCommons3.jpgtcdcCommons5.jpg

cnm-left-page.png