ผลงานที่ผ่านมา พัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่องเล่าจากTCDCShop value creation local wisdom product development product design recycle marketing business strategy local brand creative thinking creative product design thinking sustainable design Thai entrepreneur branding craft design process furniture design business networking creative business textile healthcare shoes SME tourism OTOP wood สิงห์ อินทรชูโต community product intellectual property Creativities Unfold fashion packaging design CU 2006 ecodesign fashion design Camper indigo spa Johan Persson Thai luffa culture paper ชัยประนิน วิสุทธิผล Digiplay family business printing ไชยยง รัตนอังกูร Richard Pyvis business-ideas-trend hotel copyright Japan TCDCCONNECT local material CU 2012 environmental design pottery fiber R&D herb Shubhankar Ray Keita Nishiyama video game customer experience managemen dye patent ธงชัย โรจน์กังสดาล ไพพรรณ หลักแหลม green Ruben Toral Cambodia Ian Livingstone social entrepreneur cosmetic jewelry design Creative space workshop user-centered design cultural product กรกต อารมย์ดี design-process-for-startup. user-centered design fair trade PrinkPreaw โครงการการออกแบบแห่งท้องถิ่น Fredrik Magnusson Hong Kong silver company-premiums interactive design Taketoshi Sato creative entrepreneur The Corporation metal Vudhichai Harnpanich perfume วีณา อ่องจริต business matching
In Tagged