ผลงานที่ผ่านมา พัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่องเล่าจากTCDCShop value creation product development local wisdom product design recycle marketing local brand business strategy creative thinking creative product design thinking sustainable design Thai entrepreneur branding design process craft furniture design business networking creative business textile CU 2006 ecodesign fashion design healthcare shoes SME tourism OTOP wood สิงห์ อินทรชูโต community product intellectual property Creativities Unfold fashion packaging design The Corporation metal Vudhichai Harnpanich perfume วีณา อ่องจริต business matching Camper indigo spa Johan Persson Thai luffa culture paper ชัยประนิน วิสุทธิผล Digiplay printing ไชยยง รัตนอังกูร family business Richard Pyvis business-ideas-trend hotel copyright Japan TCDCCONNECT local material CU 2012 pottery environmental design fiber R&D herb Shubhankar Ray Keita Nishiyama video game customer experience managemen patent ธงชัย โรจน์กังสดาล dye ไพพรรณ หลักแหลม green Ruben Toral Cambodia Ian Livingstone social entrepreneur cosmetic jewelry design Creative space workshop user-centered design cultural product กรกต อารมย์ดี design-process-for-startup. user-centered design PrinkPreaw โครงการการออกแบบแห่งท้องถิ่น fair trade Fredrik Magnusson Hong Kong silver company-premiums interactive design Taketoshi Sato creative entrepreneur
In Tagged