ผลงานที่ผ่านมา พัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่องเล่าจากTCDCShop value creation local wisdom product development product design recycle marketing business strategy local brand branding creative thinking creative product design thinking sustainable design Thai entrepreneur design process craft textile furniture design business networking creative business fashion packaging design CU 2006 ecodesign fashion design healthcare shoes SME tourism wood OTOP สิงห์ อินทรชูโต community product intellectual property Creativities Unfold ไพพรรณ หลักแหลม Cambodia green Ruben Toral social entrepreneur cosmetic Ian Livingstone Creative space workshop jewelry design user-centered design cultural product กรกต อารมย์ดี design-process-for-startup. user-centered design โครงการการออกแบบแห่งท้องถิ่น fair trade PrinkPreaw Fredrik Magnusson company-premiums Hong Kong silver Taketoshi Sato creative entrepreneur interactive design The Corporation Vudhichai Harnpanich metal วีณา อ่องจริต perfume business matching Camper spa indigo Thai Johan Persson culture luffa ชัยประนิน วิสุทธิผล Digiplay paper ไชยยง รัตนอังกูร family business printing business-ideas-trend Richard Pyvis copyright hotel TCDCCONNECT Japan CU 2012 local material environmental design pottery fiber R&D herb Shubhankar Ray Keita Nishiyama video game customer experience managemen ธงชัย โรจน์กังสดาล dye patent
In Tagged