ผลงานที่ผ่านมา พัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่องเล่าจากTCDCShop value creation local wisdom product development product design recycle marketing business strategy local brand sustainable design Thai entrepreneur branding creative thinking creative product design thinking design process craft business networking creative business textile furniture design community product intellectual property Creativities Unfold fashion packaging design CU 2006 ecodesign fashion design healthcare shoes SME tourism wood OTOP สิงห์ อินทรชูโต fiber R&D herb Shubhankar Ray Keita Nishiyama video game customer experience managemen ธงชัย โรจน์กังสดาล dye patent ไพพรรณ หลักแหลม green Ruben Toral Cambodia cosmetic Ian Livingstone social entrepreneur Creative space workshop jewelry design user-centered design cultural product กรกต อารมย์ดี design-process-for-startup. user-centered design โครงการการออกแบบแห่งท้องถิ่น fair trade PrinkPreaw Fredrik Magnusson company-premiums Hong Kong silver creative entrepreneur interactive design Taketoshi Sato The Corporation Vudhichai Harnpanich metal วีณา อ่องจริต perfume business matching Camper indigo spa Johan Persson Thai culture luffa ชัยประนิน วิสุทธิผล Digiplay paper ไชยยง รัตนอังกูร family business printing Richard Pyvis business-ideas-trend copyright hotel Japan TCDCCONNECT CU 2012 local material environmental design pottery
In Tagged