ผลงานที่ผ่านมา พัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่องเล่าจากTCDCShop textile product development business networking fashion design local wisdom fiber business strategy fashion SME silk Thai entrepreneur product design OTOP the cooperation dye kapok bacterial cellulose marketing indigo local-to-global design process handwoven creative entrepreneur design for disaster value creation organic product Material Connexion social entrepreneur product community community product local brand social network R&D branding textile printing green Internet furniture design leather care label สิ่งทอ Siam Fabric Printing design thinking hemp organic farming CMDW2014 ดวงฤทัย ภูมิพิเชฐม fiber Kickstarter craft ระพี ลีลาสิริ Headquarter marketing research Social club chiangmai-creative-cooperation ชนิตา ปรีชาวิทยากุล fair trade jun-theme-two architecture tcdc-news cotton พีรพร พละพลี แฟชั่น silverware Chiang Mai Design Week culture ecodesign tcdc-activity company-premiums ปิลันธน์ ธรรมมงคล อุมาภรณ์ จันทร์สิริโชค local material Siamese Twist business-networking creative product India sport collaboration ธีรเมศร์ เลิศเศวตพงศ์ fashion-design religion&spirituality Thai creative business ศนิชา ธนวิบูลย์ผล healthcare chiangmai-powerful-creativeecology ชเล วุทธานันท์ cradle to cradle ภาวินี สันติศิริ Chiang-Mai-Creative-City Zegna design award entrepreneur Italy TCDC-ChiangMai concrete ผู้ประกอบการ แผนธุรกิจ graphic design user-centered design creative thinking e-textile Ornella Bignami stylist นราพร รังสิมันตกุล
In Tagged