ผลงานที่ผ่านมา พัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่องเล่าจากTCDCShop textile product development business networking fashion design local wisdom fiber business strategy fashion SME silk Thai entrepreneur product design OTOP the cooperation dye kapok bacterial cellulose marketing indigo local-to-global design process handwoven creative entrepreneur design for disaster value creation organic product Material Connexion social entrepreneur product community community product local brand social network textile printing R&D branding green Internet furniture design leather care label สิ่งทอ Siam Fabric Printing CMDW2014 ดวงฤทัย ภูมิพิเชฐม fiber design thinking hemp organic farming craft ระพี ลีลาสิริ Kickstarter chiangmai-creative-cooperation ชนิตา ปรีชาวิทยากุล Headquarter marketing research Social club cotton พีรพร พละพลี fair trade jun-theme-two architecture tcdc-news Chiang Mai Design Week culture แฟชั่น silverware company-premiums ปิลันธน์ ธรรมมงคล ecodesign tcdc-activity creative product อุมาภรณ์ จันทร์สิริโชค local material Siamese Twist business-networking collaboration ธีรเมศร์ เลิศเศวตพงศ์ India sport Thai creative business ศนิชา ธนวิบูลย์ผล fashion-design religion&spirituality chiangmai-powerful-creativeecology ชเล วุทธานันท์ healthcare cradle to cradle ภาวินี สันติศิริ Chiang-Mai-Creative-City Zegna design award concrete ผู้ประกอบการ entrepreneur Italy TCDC-ChiangMai user-centered design creative thinking แผนธุรกิจ graphic design นราพร รังสิมันตกุล e-textile Ornella Bignami stylist
In Tagged