ผลงานที่ผ่านมา พัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่องเล่าจากTCDCShop textile product development business networking local wisdom fashion design business strategy fiber fashion SME silk the cooperation dye bacterial cellulose kapok marketing indigo Thai entrepreneur product design OTOP design process handwoven local-to-global organic product Material Connexion social entrepreneur product community community product creative entrepreneur design for disaster value creation furniture design leather care label local brand social network R&D branding textile printing green Internet local material Siamese Twist business-networking creative product อุมาภรณ์ จันทร์สิริโชค sport collaboration ธีรเมศร์ เลิศเศวตพงศ์ India religion&spirituality Thai creative business ศนิชา ธนวิบูลย์ผล fashion-design chiangmai-powerful-creativeecology ชเล วุทธานันท์ healthcare cradle to cradle ภาวินี สันติศิริ Chiang-Mai-Creative-City Zegna design award TCDC-ChiangMai concrete ผู้ประกอบการ entrepreneur Italy user-centered design creative thinking แผนธุรกิจ graphic design Ornella Bignami stylist นราพร รังสิมันตกุล e-textile Siam Fabric Printing สิ่งทอ organic farming CMDW2014 ดวงฤทัย ภูมิพิเชฐม fiber design thinking hemp craft ระพี ลีลาสิริ Kickstarter marketing research Social club chiangmai-creative-cooperation ชนิตา ปรีชาวิทยากุล Headquarter architecture tcdc-news cotton พีรพร พละพลี fair trade jun-theme-two silverware Chiang Mai Design Week culture แฟชั่น tcdc-activity company-premiums ปิลันธน์ ธรรมมงคล ecodesign
In Tagged