ผลงานที่ผ่านมา พัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่องเล่าจากTCDCShop packaging design branding business strategy product development food&beverage marketing repackaging design herb product design local wisdom recycle packaging design innovation Thai entrepreneur ecodesign display&exhibition design family business local brand logo value creation company-premiums interior design creative product cosmetic design process make-your-brand TIDA Top Talent creative business graphic design CHANGE SMEs spa แผนธุรกิจ CU-2011 food science organic products tcdcconnect portfolio chiangmai-creative-cooperation สินค้าสุขภาพ green jun-theme marketplace SME architecture sustainable design CHANGE SMEs เปลี่ยนแล้วรวย ข้าว Ito Morabito soy ink business networking community product ออกแบบผลิตภัณฑ์ CSR hotel online marketing R&D biography talking plate character design ตลาดกลาง digital marketing jewelry design marketing research plastic Sanit Wangvichar Surasekk การตลาดออนไลน์ corporate identity design design award food&beverage International-Symposium repackaging business model collaboration สินค้าออร์กานิค creative resource Karmakamet Natthorn Rakchana Social club banana Tadatoshi Sato Change-SME-business ฉัตรชัย ระเบียบธรรม cradle to cradle designer functional drink Japan perfume rice
In Tagged