ผลงานที่ผ่านมา พัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่องเล่าจากTCDCShop fashion design textile product development business networking local wisdom business strategy marketing Thai entrepreneur fiber product design fashion แฟชั่น design thinking indigo collaboration dye hemp chiangmai-creative-cooperation branding CMDW 2016 stylist organic product local brand ผู้ประกอบการไทย Creative space workshop SME footwear entrepreneur creative thinking Chiang Mai Design Week เชียงใหม่ดีไซน์วีค ภูมิปัญญาท้องถิ่น CU 2012 ออกแบบสินค้า value creation eco-friendly เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ม niche market ระพี ลีลาสิริ CU 2013 Kickstarter ผู้ประกอบการเพื่อสังคม creative entrepreneur handwoven textile printing Camper Siamese Twist paper อีโค ภาณุ อิงคะวัต CU 2006 World Cup footware Brazil ecodesign R&D เส้นใยธรรมชาติ ศนิชา ธนวิบูลย์ผล culture Havaianas care label bacterial cellulose designer Portraits of Shoes อุมาภรณ์ จันทร์สิริโชค marketing research ภาวินี สันติศิริ CU 2011 jewelry design ดวงฤทัย ภูมิพิเชฐม fiber sustainable design shoes แผนธุรกิจ Ornella Bignami สมชัย ส่งวัฒนา Dai Fujiwara พิสิฐ จงนรังสิน Headquarter user-centered design FLY NOW social entrepreneur bags natural fiber jun-theme-two ปิลันธน์ ธรรมมงคล cotton graphic design Shubhankar Ray Debut talk OTOP loincloth พีรพร พละพลี Creativities Unfold Flynow software
In Tagged