ผลงานที่ผ่านมา พัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่องเล่าจากTCDCShop fashion design textile product development business networking local wisdom business strategy Thai entrepreneur fiber product design แฟชั่น fashion marketing collaboration dye chiangmai-creative-cooperation hemp branding design thinking indigo stylist organic product Creative space workshop local brand ผู้ประกอบการไทย SME footwear entrepreneur creative thinking Chiang Mai Design Week เชียงใหม่ดีไซน์วีค CU 2012 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ออกแบบสินค้า value creation CMDW 2016 footware Brazil เส้นใยธรรมชาติ ecodesign R&D ศนิชา ธนวิบูลย์ผล culture care label Havaianas bacterial cellulose อุมาภรณ์ จันทร์สิริโชค designer Portraits of Shoes CU 2011 marketing research ภาวินี สันติศิริ jewelry design ดวงฤทัย ภูมิพิเชฐม fiber sustainable design แผนธุรกิจ shoes สมชัย ส่งวัฒนา Dai Fujiwara Ornella Bignami พิสิฐ จงนรังสิน Headquarter user-centered design FLY NOW social entrepreneur bags natural fiber cotton jun-theme-two ปิลันธน์ ธรรมมงคล graphic design Shubhankar Ray Debut talk OTOP Creativities Unfold loincloth พีรพร พละพลี Flynow software เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ม eco-friendly CU 2013 niche market ระพี ลีลาสิริ creative entrepreneur Kickstarter ผู้ประกอบการเพื่อสังคม handwoven textile printing Camper Siamese Twist อีโค paper CU 2006 ภาณุ อิงคะวัต World Cup
In Tagged