ผลงานที่ผ่านมา พัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่องเล่าจากTCDCShop fashion design textile product development business strategy business networking local wisdom แฟชั่น fashion marketing Thai entrepreneur fiber product design chiangmai-creative-cooperation hemp branding design thinking indigo collaboration dye ออกแบบสินค้า value creation CMDW 2016 stylist organic product ผู้ประกอบการไทย Creative space workshop local brand SME footwear entrepreneur creative thinking Chiang Mai Design Week เชียงใหม่ดีไซน์วีค ภูมิปัญญาท้องถิ่น CU 2012 graphic design Shubhankar Ray Debut talk OTOP พีรพร พละพลี Creativities Unfold loincloth Flynow software เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ม eco-friendly ระพี ลีลาสิริ CU 2013 niche market ผู้ประกอบการเพื่อสังคม creative entrepreneur Kickstarter textile printing Camper handwoven Siamese Twist อีโค paper ภาณุ อิงคะวัต CU 2006 World Cup Brazil footware เส้นใยธรรมชาติ ecodesign R&D ศนิชา ธนวิบูลย์ผล culture care label Havaianas bacterial cellulose อุมาภรณ์ จันทร์สิริโชค designer Portraits of Shoes ภาวินี สันติศิริ CU 2011 marketing research ดวงฤทัย ภูมิพิเชฐม fiber jewelry design sustainable design แผนธุรกิจ shoes สมชัย ส่งวัฒนา Dai Fujiwara Ornella Bignami พิสิฐ จงนรังสิน user-centered design Headquarter bags FLY NOW social entrepreneur natural fiber ปิลันธน์ ธรรมมงคล cotton jun-theme-two
In Tagged