ผลงานที่ผ่านมา พัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่องเล่าจากTCDCShop fashion business strategy fashion design textile marketing แฟชั่น product development business networking Thai entrepreneur แผนธุรกิจ local wisdom product design branding Debut talk entrepreneur SME fiber indigo creative thinking value creation hemp chiangmai-creative-cooperation design thinking footwear niche market ecodesign shoes graphic design dye collaboration Chiang Mai Design Week jewelry design CU 2011 stylist social entrepreneur CU 2012 ออกแบบสินค้า organic product Creative space workshop local brand เชียงใหม่ดีไซน์วีค ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ประกอบการเพื่อสังคม CMDW 2016 sustainable design Flynow ผู้ประกอบการไทย culture ภาณุ อิงคะวัต natural fiber cotton ปิลันธน์ ธรรมมงคล Brazil เส้นใยธรรมชาติ bags textile printing footware ศนิชา ธนวิบูลย์ผล creative entrepreneur marketing research R&D handwoven paper ภาวินี สันติศิริ eco-friendly loincloth jun-theme-two สมชัย ส่งวัฒนา พิสิฐ จงนรังสิน Camper Siamese Twist Dai Fujiwara user-centered design Havaianas FLY NOW designer Kickstarter CU 2013 World Cup อีโค Ornella Bignami พีรพร พละพลี care label เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ม Headquarter bacterial cellulose Portraits of Shoes CU 2006 ระพี ลีลาสิริ software ดวงฤทัย ภูมิพิเชฐม fiber Shubhankar Ray อุมาภรณ์ จันทร์สิริโชค OTOP Creativities Unfold
In Tagged