ผลงานที่ผ่านมา พัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่องเล่าจากTCDCShop fashion design textile แฟชั่น business strategy fashion product development แผนธุรกิจ Debut talk local wisdom business networking marketing product design entrepreneur Thai entrepreneur fiber indigo hemp chiangmai-creative-cooperation branding dye design thinking graphic design collaboration creative thinking Chiang Mai Design Week ผู้ประกอบการไทย CU 2012 stylist SME ภูมิปัญญาท้องถิ่น footwear เชียงใหม่ดีไซน์วีค CMDW 2016 social entrepreneur organic product Creative space workshop ออกแบบสินค้า ผู้ประกอบการเพื่อสังคม value creation local brand Dai Fujiwara อีโค jewelry design textile printing ศนิชา ธนวิบูลย์ผล Siamese Twist Portraits of Shoes ดวงฤทัย ภูมิพิเชฐม fiber niche market World Cup เส้นใยธรรมชาติ cotton ภาวินี สันติศิริ footware shoes ปิลันธน์ ธรรมมงคล OTOP bacterial cellulose marketing research Creativities Unfold อุมาภรณ์ จันทร์สิริโชค jun-theme-two สมชัย ส่งวัฒนา handwoven พิสิฐ จงนรังสิน CU 2013 loincloth creative entrepreneur sustainable design Camper Shubhankar Ray paper bags user-centered design CU 2006 Kickstarter Havaianas Brazil พีรพร พละพลี FLY NOW eco-friendly culture care label ระพี ลีลาสิริ designer natural fiber CU 2011 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ม Headquarter software ภาณุ อิงคะวัต Flynow R&D ecodesign Ornella Bignami
In Tagged