Free eBook The Cooperation II: คู่สร้าง (สรรค์) ปีที่ 2

Free eBook The Cooperation II: คู่สร้าง (สรรค์) ปีที่ 2

เบื้องหลังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ได้ทุกด้าน เมื่อ 4 คู่ ผู้ผลิตวัสดุและนักออกแบบไทย จับมือกันร่วมค้นหาความเป็นไปได้ในการต่อยอดวัสดุ ดาวน์โหลดฟรี
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 
อ่าน eBook ผ่านแอปพลิเคชัน TCDC Digital Resource

Appstore.png  Googleplay.png


โครงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตวัสดุไทยกับนักออกแบบ โดยห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ (Material ConneXion® Bangkok ) เป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานใหม่ๆ ที่ประสานพลังระหว่าง 4 คู่ ผู้ผลิตวัสดุไทยและนักออกแบบ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้เฉพาะคู่ที่ทำงานร่วมกันเท่านั้น แต่ยังเป็นการก้าวข้ามและเรียนรู้การทำงานของคู่อื่น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปพร้อมกันอีกด้วย จนกลายเป็นนิทรรศการ The Cooperation II : คู่สร้าง(สรรค์) ปีที่ 2  โดยจับคู่ทำงาน “แบบลงลึก” ตั้งแต่การศึกษาข้อมูลวัสดุ ทดลองเล่นกับวัสดุและพัฒนาต้นแบบ ผ่านเวิร์กช็อปการทำงานร่วมกันนาน 8 เดือน โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพทั้งในเชิงพาณิชย์ที่สามารถผลิตได้จริงในระบบอุตสาหกรรม และง่ายต่อการนำไปใช้งาน

eBook ได้บันทึกเรื่องราวเบื้องหลังการทำงานสร้างสรรค์ร่วมกัน (Co-creation) ทั้ง 4 คู่ นำมาซึ่ง “ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ” อันเปี่ยมเสน่ห์ เป็นรูปธรรม และแสดงถึงศักยภาพใหม่ของ “วัสดุ” ได้ในหลายแง่มุม ได้แก่

คู่ที่หนึ่ง : แฟชั่นไบโอเซลลูโลส
บริษัท Thainanocellulose Co., Ltd. โดย สมบัติ รุ่งศิลป์ &
กฤษณ์ เย็นสุดใจ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง (ดอยตุง)
โจทย์เริ่มต้น : ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจากไบโอเซลลูโลสแบบแห้ง

คู่ที่สอง : วัสดุไม้อัพไซเคิล

บริษัท Leowood Intertrade Co., Ltd. โดย สมานชัย อธิพันธุ์อำไพ &
นิพิฐพนธ์ ภูริชบุญทรัพย์ (Millennium Ducks Design Store)
โจทย์เริ่มต้น : ออกแบบวัสดุใหม่ให้ง่ายต่อการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ

คู่ที่สาม : ลีลาผ้าทอเส้นใยธรรมชาติ
บริษัท Thai Num Choke Textile Co., Ltd. โดย บัณฑิต พงศาโรจนวิทย์ &
ขนิษฐา นวลตรณี (kanit)
โจทย์เริ่มต้น :ปรับภาพลักษณ์ผ้าใยธรรมชาติให้ตอบโจทย์ตลาดที่กว้างขึ้น

คู่ที่สี่ : ปุยนุ่นไลฟ์สไตล์เฟอร์นิเจอร์

บริษัท Jarupun Mattress Co., Ltd. โดย วิญญู วรัญญู &
จุฑามาส บูรณะเจตน์ และ ปิติ อัมระรงค์ (o-d-a)
โจทย์เริ่มต้น : สื่อสารคุณสมบัติพิเศษของนุ่นผ่านเครื่องเฟอร์นิเจอร์

จัดทำเป็นภาษาไทยเท่านั้น / Published in Thai only.

คำสงวนสิทธิ์

TCDC จัดทำหนังสือนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ดาวน์โหลดโดยไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่าย เนื่องจากมิได้มีจุดประสงค์ในการแสวงหากำไร หากแต่เพียงมุ่งเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมไทย

Disclaimer
This book was produced by TCDC for the interested public to download free of charge. TCDC seeks not to make profit from this download, but aims to disseminate knowledge to the Thai society.


« Back to Result