Free ebook งานวิจัยเรื่อง  แนวคิดการออกแบบบริการ (Service Design) สำหรับรถไฟไทย

Free ebook งานวิจัยเรื่อง แนวคิดการออกแบบบริการ (Service Design) สำหรับรถไฟไทย

ผลงานวิจัยศึกษาความคาดหวังและรูปแบบความต้องการของการใช้บริการสาธารณะผ่านกระบวนการแนวคิดการออกแบบบริการ เพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟไทยให้ถึงระดับมาตรฐาน  
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลดไฟล์  PDF

โครงการพัฒนาแนวคิดด้าน Service Design สำหรับรถไฟไทย (Thailand Railway Service Design Project) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการใช้บริการรถไฟของผู้ใช้บริการ ณ สถานีหัวลำโพง ข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปใช้ในการจัดทำแนวทางการพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟให้มีความเชื่อมโยงกับการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นำไปสู่การเตรียมองค์ความรู้และเตรียมพร้อมต่อการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางอื่นๆ ต่อไป

“สถานีรถไฟหัวลำโพง” เป็นสถานีรถไฟหลักของกรุงเทพมหานคร เป็นจุดรวมรถไฟทุกสาย ทำให้สถานีหัวลำโพงเป็นสถานีที่ต้องรองรับผู้โดยสารเป็นจำนวนมากกว่า 60,000 คนต่อวัน แต่หากพิจารณาจากรายได้รวมต่อปีของหัวลำโพง จะเห็นได้ว่าเกิดภาวะการขาดทุนอย่างต่อเนื่องทุกปี และมีอัตราการขาดทุนสูงขึ้นอีกด้วย ปัจจุบันผู้โดยสารในหัวลำโพงมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้โดยสารด้วยตั๋วรถไฟฟรี ชั้นสาม ซึ่งแม้การบริการเดินรถเชิงสังคมจะได้รับเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐแต่ ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอื่นๆ ที่สามารถสร้างกำไรได้เลย ดังนั้นวิธีที่จะสร้างรายได้เพิ่มให้กับการรถไฟได้นั้นคือ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริการต่างๆ สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ที่ซื้อตั๋วโดยสารให้เกิดความรู้สึกที่อยากจะมาใช้บริการของการรถไฟ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่จะไปสู่การมีบริการใหม่ๆ เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้โดยสารที่มีกำลังซื้อนั้น การให้บริการขั้นพื้นฐานจำเป็นอย่างมากที่จะต้องได้รับการปรับปรุงให้ถึงระดับมาตรฐานที่กลุ่มคนที่จะหันมาเป็นผู้โดยสารในอนาคตนั้นพึงพอใจเสียก่อน« Back to Result