Free ebook ผลการวิจัยเรื่อง สรรหาและรวบรวมวัสดุไทยจากภาคกลาง

Free ebook ผลการวิจัยเรื่อง สรรหาและรวบรวมวัสดุไทยจากภาคกลาง

วัสดุไทยภาคกลางที่มีศักยภาพที่ได้จากการสรรหาในครั้งนี้ จะถูกคัดเลือกเพื่อนำไปเพิ่มเติมในฐานข้อมูลวัสดุของห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ (Material ConneXion® Bangkok)
จากการรวบรวมข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการในเขตภาคกลาง พบว่ามีกลุ่มผู้ประกอบการที่ผลิตวัสดุกึ่งสาเร็จรูปตรงตามเกณฑ์การคัดเลือก ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมากกว่ากลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในเขต พื้นที่ภูธร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชน และวัสดุที่ใช้ในการผลิตส่วนมากจะเป็นวัสดุทางธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่น แต่มีการพัฒนาทางความคิดสร้างสรรค์ สร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง และส่วนมากวัสดุที่ใช้จะอยู่ในประเภทวัสดุธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หาได้ง่ายในท้องถิ่น

ดาวน์โหลดฟรี

« Back to Result