Free ebook DAMU: ศึกษาและพัฒนาวัสดุทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างสรรค์วัสดุชนิดใหม่

Free ebook DAMU: ศึกษาและพัฒนาวัสดุทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างสรรค์วัสดุชนิดใหม่

พบการคิดค้นวัสดุชนิดใหม่ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีและการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ จากพืชเส้นใยและวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร โดยความร่วมมือระหว่างนักวิจัย นักออกแบบ และผู้ประกอบการ
ดาวน์โหลดฟรี

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้จากโครงการศึกษาและพัฒนาวัสดุทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างสรรค์วัสดุชนิดใหม่ ได้แก่ 1) รั้วกั้นไหล่ทางหรือถนน และแบบจำลองผลิตภัณฑ์ปูพื้น Skate Ramp ที่ใช้วัสดุไม้ประกอบพลาสติก ประเภท Impact-absorbed Wood Plastic Material ในการผลิต ซึ่งวัสดุชนิดนี้มีการวิจัยกระบวนการและผลิตมาจากเส้นใยจากเศษไม้ยางพารา 2) ผลิตภัณฑ์ต้นแบบโคมไฟแขวนที่ผลิตจากผืนผ้าไม่ถักทอจากเส้นใยใบสับปะรด ปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการนำเส้นใยสับปะรดมาผสมกับฝ้ายและทอเป็นผืนผ้า แต่ยังไม่มีการรายงานการผลิตในระดับอุตสาหกรรม และยังไม่มีการนำเส้นใยไปผลิตเป็นวัสดุอื่นๆ 3) ผลิตภัณฑ์คอมโพสิทชีวภาพที่อัดขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ รูปทรงสามมิติต่างๆ ได้แก่ ชามดูรีเฟกซ์ (ชามก้นลึกปากบาน) ชามใบบัวขนาดเล็ก (ชามก้นตื้น) ชั้นวางรูปตัวยู จากกากขิง กากเก็กฮวย เศษไม้ยางพารา และมีการพัฒนาต่อไปเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตเชิงพาณิชย์ โดยการผลิตอัดขึ้นรูปเป็น Wall Tile จากกากขิง เส้นใยยูคาลิปตัส และเศษไม้ยางพารา

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากโครงการวิจัยย่อยเหล่านี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของความสำเร็จในเรื่องการศึกษาและพัฒนาวัสดุทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างสรรค์วัสดุชนิดใหม่เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและใช้เศษเหลือทางการเกษตรให้มีประโยชน์ต่อไป

« Back to Result