English

 
 
โจทย์การ
ออกแบบ
ชื่อโจทย์ทางการออกแบบ ชื่อผู้ชนะออกแบบ
1 ระบบเครือข่ายตรวจวัดและประมวล
ข้อมูลน้ำ
OASYS Research Group, ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.oasys.co.nr
2 ห้องน้ำสาธารณะสำหรับชุมชน ธนกูลเวิร์คกรุ๊ป จำกัด
3 การบริการน้ำดื่มสำหรับชุมชน ไม่มีผลงานที่ได้รับการคัดเลือก*
4 ชุดป้าย อุปกรณ์ติดตั้งฉุกเฉินสำหรับ
พื้นที่น้ำท่วม และคู่มือ
ธนกูลเวิร์คกรุ๊ป จำกัด
5 เฟอร์นิเจอร์ลอยน้ำสำหรับโรงเรียน Flat 6 studio
6 พาหนะส่วนตัวสำหรับเดินทาง
ยามน้ำท่วม
นาย ณัฐพงษ์ ธรรมรักษาสิทธิ์
7 ตารางปลูกผักพอเพียง พร้อมอุปกรณ์ นางสาว ยศวดี ลือตระกูลเศรษฐ์
8 เครื่องวัดระดับน้ำข้างทางสาธารณะ ไม่มีผลงานที่ได้รับการคัดเลือก**
9 คู่มือวินิจฉัยโรคอันตรายที่มากับ
น้ำท่วม และแผ่นบันทึกอาการ
นาย วัชรนนท์ คงชาติไทย
10 อุปกรณ์เก็บขยะทางน้ำ ไม่มีผลงานที่ได้รับการคัดเลือก*


* อยู่ในขั้นการจัดหาทีมงานมาทำต้นแบบเอง
** อยู่ในขั้นการต่อยอดความคิดกับผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อการพัฒนาต่อตอนต่อไป