English

 
 

นิทรรศการ “ท่วมได้... ออกแบบได้”
20 ธันวาคม 2555 – 27 มกราคม 2556 / 10.30 – 21.00
โถงทางเข้า TCDC

ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของผู้ประสบอุทกภัยกับ 10 ผลงานต้นแบบที่ชนะการประกวดโครงการ "ท่วมได้...ออกแบบได้"

โครงการ “ท่วมได้...ออกแบบได้” คือการรวมพลังสร้างสรรค์ของกลุ่มนักออกแบบ โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาเป็นแนวคิดหลักในการศึกษาวิจัยปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบอุทกภัยในปี 2554 โดยลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการที่แท้จริงจากประชาชน อาสาสมัคร และกลุ่มธุรกิจ SMEs ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ ทีมงานได้สร้างโจทย์ทางการออกแบบเพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาทั้งหมด 10 โจทย์ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจนำได้พัฒนาแบบและผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามโจทย์ที่กำหนดให้ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

นิทรรศการ “ท่วมได้... ออกแบบได้” จัดแสดงผลงานต้นแบบจำนวน 10 ชิ้นที่ชนะโจทย์ทางการออกแบบทั้ง 10 โจทย์ เพื่อแสดงให้เห็นว่ากระบวนการคิดเชิงออกแบบสามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็น และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่สนใจ นำต้นแบบไปพัฒนาต่อ จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ดังนี้

1. ระบบเครือข่ายตรวจวัดและประมวลข้อมูลน้ำ

2. สุขาลอยน้ำสำหรับน้ำท่วม

3. เครื่องบริการน้ำดื่มสำหรับชุมชน

4. ป้ายฉุกเฉินสำหรับน้ำท่วม

5. ชุดโต๊ะและเก้าอี้ “เฟอร์ไฟท์ฟลัด”

6. เรือพกพา “วีโบท”

7. ชุดปลูกผัก “เซอร์ไวเวจ”

8. ทุ่นบอกระดับน้ำ

9. ชุดตรวจ “รู้ทันโรค”

10. เครื่องกวาดขยะจากข้างเรือ

โครงการ “ท่วมได้...ออกแบบได้” จัดทำโดย TCDC ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, FiF Design Studio, Cerebrum Design, KLS และ REDEK

เข้าชมฟรี
ณ โถงทางเข้า TCDC ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น 6 เวลา 10.30 – 21.00 (ปิดวันจันทร์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214
(ปิดวันจันทร์)