English

 
 

ทุ่นบอกระดับน้ำ

ออกแบบโดย : คุณกนกศักดิ์ รุจิรธร นักธุรกิจและที่ปรึกษาทางการเงิน

ที่ปรึกษา : คุณพงศธร ละเอียดอ่อน ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ฟิฟ ดีไซน์ สตูดิโอ

ประยุกต์จากหลักการดึงออกแล้วม้วนกลับของตลับเมตรใช้วัดระดับน้ำท่วมตามท้องถนนได้ที่ความลึก 2 เมตร โดยปลายด้านหนึ่งของผ้าใบวัดระดับน้ำจะยึดไว้กับทุ่นลอย ในขณะที่ปลายอีกด้านหนึ่งจะยึดไว้กับทุ่นจม เมื่อนำไปใช้ให้วางทุ่นลงบนผิวน้ำ ส่วนของทุ่นลอย จะลอยอยู่บนผิวน้ำเพื่อบอกระดับน้ำในบริเวณนั้นๆ ส่วนทุ่นจม จะดึงแถบผ้าใบผ่านน้ำลงไปนอนก้นกับพื้น ข้อมูลระดับน้ำที่ได้จากทุ่นดังกล่าวจะช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้เส้นทาง คมนาคมเพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจรทางน้ำ

ดาวน์โหลดแบบทางเทคนิคเพื่อการผลิต

คำแนะนำในการพัฒนาต่อ

  1. ควรเพิ่มกรอบครอบผ้าใบวัดระดับน้ำ โดยติดอยู่ใต้ฐานของทุ่นลอยเพื่อช่วยประคองแถบวัดระดับน้ำไม่ให้พลิกไปมาเมื่อมีคลื่น

  2. การขึ้นรูปโครงสร้างของทุ่นลอย อาจใช้วิธีปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น หรือใช้วิธีการเป่าพลาสติกผสมกับโครงสร้างโลหะ เพื่อให้ได้โครงสร้างที่กลวง ช่วยลดน้ำหนักของทุ่นลอย และเพิ่มขอบมนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

  3. ควรคำนึงถึงการเพิ่มน้ำหนักทุ่นจมให้มากขึ้นด้วย เพราะทุ่นจะเบาลงเมื่ออยู่ในน้ำ ทำให้ไม่สามารถจมในแนวดิ่งได้ดีในบางสถานการณ์ รวมไปถึงคำนวณแรงดึงของสปริงให้เหมาะสมกับน้ำหนักทุ่นที่เพิ่มขึ้นด้วย

  4. อาจทำทุ่นจมจากตะกั่ว เพื่อเพิ่มรายละเอียดเรื่องการยึดติดกับเสา ทำให้สามารถผูกทุ่นบอกระดับน้ำไว้กับเสาต่างๆ เช่นเสาไฟฟ้าได้ เมื่อน้ำมาทุ่นจะได้ลอยขึ้นโดยอัตโนมัติ