English

 
 

ป้ายฉุกเฉินสำหรับน้ำท่วม

ออกแบบโดย : คุณเสริมศักดิ์ ศรีพงษ์ธนากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด

ที่ปรึกษา : คุณวีร์ วีรพร ผู้อำนวยการด้านการออกแบบ คอนเชียสและคุณพรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บอกข้อมูลลักษณะพื้นที่สำหรับการระวังภัย กฎจราจร และข้อมูลผู้ประสบภัยในชุมชนที่ยากต่อการเข้าถึงหรือต้องการขอความช่วยเหลือ ชุดป้ายดังกล่าวช่วยลดปัญหาการสื่อสารผิดพลาดที่เกิดจากการหยิบใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่รอบตัวมาทำเป็นป้าย ที่บอกข้อมูลไม่ชัดเจน ตัวป้ายผลิตจากโฟมและพลาสติกซึ่งมีน้ำหนักเบา

ดาวน์โหลดแบบทางเทคนิคเพื่อการผลิต

คำแนะนำในการพัฒนาต่อ

  1. ควรออกแบบโดยคำนึงถึงกระบวนการการผลิตที่ไม่ต้องลงทุนสูงมาก เช่น การเลือกใช้วัสดุที่สามารถเก็บไว้ใช้ในงานอื่นได้ด้วยหากไม่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอีกหรือการเลือกใช้กระบวนการการผลิตที่ไม่ต้องลงทุนทำแม่พิมพ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแบบฉุกเฉิน แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถผลิตจำนวนมากได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ เนื่องจากชุดป้ายฉุกเฉินสำหรับน้ำท่วมเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะกิจที่แทบจะไม่เป็นที่ต้องการหากไม่เกิดสถานการณ์น้ำท่วม อีกทั้งยังมีลักษณะเป็นอุปกรณ์สาธารณะเกินกว่าที่จะมีใครคนใดคนหนึ่งซื้อเก็บไว้ใช้งานกับเหตุการณ์ซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้

  2. ควรกำหนดวันเวลากำกับหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นไปตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอเนื่องจากเมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลบนป้ายไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง จะทำให้ป้ายนั้นๆ ขาดความน่าเชื่อถือและสร้างความเสียหายได้