English

 
 

ระบบเครือข่ายตรวจวัดและประมวลข้อมูลน้ำ

ออกแบบโดย : นายภาสกร แช่มประเสริฐ นายศุภมิตร จันทร์คู่ นางสาวพูนพิสมัย โกฏิกุล และนางสาววารี ปั๋นเกี๋ยง โอเอเอสวายเอส รีเสิร์ช กรุ๊ป ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ปรึกษา : คุณพรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เป็นการออกแบบระบบเครือข่ายข้อมูลน้ำอย่างครบวงจรตั้งแต่การตรวจวัดระดับน้ำด้วยการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดตามพื้นที่ต่างๆ การประมวลผลข้อมูล โดยอาศัยการสร้างแผนที่แสดงระดับความสูง ความเร็วและแนวโน้มทิศทางต่อไปของน้ำ ที่เรียกว่า ดาต้า กริด ไปจนถึงการแสดงผลทางหน้าเว็บไซต์ ระบบเครือข่ายดังกล่าวช่วยให้ประชาชนทราบถึงระดับน้ำที่เกิดขึ้นจริง และช่วยภาครัฐประเมินสถานการณ์น้ำท่วมในภาพกว้างเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเตรียมอพยพหรือเตรียมใช้ชีวิตอยู่กับน้ำ

คำแนะนำในการพัฒนาต่อ

  1. ในการติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับน้ำเพื่อสร้างแผนที่น้ำ ต้องคำนึงถึงการกระจายอุปกรณ์ไปยังจุดต่างๆ ในชุมชนให้ทั่วถึงมากที่สุด เพราะยิ่งกระจายอุปกรณ์ได้มากเท่าไร แผนที่ข้อมูลน้ำก็จะมีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น รวมไปถึงแม้ในเวลาที่น้ำลดระดับลงแล้ว

  2. ในกรณีการตรวจวัดน้ำท่วมในเมือง ซึ่งเป็นน้ำที่มีลักษณะค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้น ไม่ใช่น้ำหลาก จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ในที่สูง 3 เมตรจากระดับถนน ซึ่งตำแหน่งที่เหมาะสมคือบริเวณเสาไฟฟ้าหรือเสาสัญญาณต่างๆ แต่การติดตั้งอุปกรณ์หนักมากกว่า 10 กิโลกรัมในที่สูงดังกล่าวเป็นเรื่องยาก การใช้รถกระเช้าอาจไม่รวดเร็วทันเวลาที่จะครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่วนการติดตั้งโดยการพาดบันไดด้วยเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวก็มีน้ำหนักของอุปกรณ์เป็นอุปสรรค ดังนั้นควรออกแบบอุปกรณ์เสริม เช่น รอก เพื่อช่วยให้การติดตั้งสะดวกขึ้น