English

 
 

โจทย์ทางการออกแบบ (Design Brief)

ภายใต้การนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) คณะทำงานโครงการ “ท่วมได้...ออกแบบได้” ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการที่แท้จริงจากประชาชน อาสาสมัคร และกลุ่มธุรกิจ SMEs ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่ในต่างจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์น้ำท่วมครั้งที่ผ่านมา จากนั้นจึงนำมาทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ เพื่อพัฒนาออกมาในรูปแบบของโจทย์ทางการออกแบบ (Design Brief) ทั้งหมด 10 โจทย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมพัฒนาแบบ (Sketch design) ตลอดจนผลงานผลิตภัณฑ์หรือบริการต้นแบบ (Prototype) ตามโจทย์ที่กำหนดให้ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง ก่อนที่จะนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ระยะ คือ การประกวดแบบ และการพัฒนางานออกแบบและผลิตต้นแบบ

ผู้สนใจส่งผลงานสามารถดูรายละเอียดโจทย์ทางการออกแบบทั้ง 10 โจทย์ ดังต่อไปนี้

  1. ระบบเครือข่ายตรวจวัดและประมวลข้อมูลน้ำ
  2. ห้องน้ำสาธารณะสำหรับชุมชน
  3. การบริการน้ำดื่มสำหรับชุมชน 
  4. ชุดป้าย อุปกรณ์ติดตั้งฉุกเฉินสำหรับพื้นที่น้ำท่วม และคู่มือ
  5. เฟอร์นิเจอร์ลอยน้ำสำหรับโรงเรียน
  6. พาหนะส่วนตัวสำหรับเดินทางยามน้ำท่วม
  7. ตารางปลูกผักพอเพียง พร้อมอุปกรณ
  8. เครื่องวัดระดับน้ำข้างทางสาธารณะ
  9. คู่มือวินิจฉัยโรคอันตรายที่มากับน้ำท่วม และแผ่นบันทึกอาการ
  10. อุปกรณ์เก็บขยะทางน้ำ