English

 
 
17 เมษายน 2555 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดโจทย์ทางการออกแบบ (Design brief)
2 พฤษภาคม 2555 Open House เปิดให้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ณ TCDC ห้อง Auditorium ชั้น 6 เวลา 14:00 – 17:00 น. โดยขอให้ผู้ที่ต้องการสอบถามส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาทางอีเมล์ designforflood@tcdc.or.th
10 พฤษภาคม  - 31 พฤษภาคม 2555 ส่งแบบเข้าประกวด
5-6 มิถุนายน 2555 การตัดสินและประกาศผลผู้ชนะการประกวดแบบ
9 มิถุนายน 2555 พิธีมอบรางวัล และผู้ที่ชนะการประกวดแบบ ต้องมารับทราบเงี่อนไขการทำงานในช่วงพัฒนาแบบและทำต้นแบบ* และรายละเอียดของการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ผู้ชนะการประกวดแบบส่งผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) ที่พัฒนาสมบูรณ์สำหรับการผลิตจริง
 
     
 

* เงี่อนไขการทำงานในช่วงพัฒนาแบบและทำต้นแบบ (สำหรับผู้ที่ชนะการประกวด)

 1. ผู้ที่ชนะในแต่ละ Design Brief จะต้องพัฒนาแบบและนำส่งความก้าวหน้าแก่ TCDC  ภายในระยะเวลาและในรูปแบบ ดังต่อไปนี้

 2. 13 มิถุนายน 2555 การนำเสนอแนวความคิด
  27 มิถุนายน 2555 การพัฒนาแบบ
  11 กรกฎาคม 2555 การเขียนแบบเพื่อการผลิต
  25 กรกฎาคม,
  8 และ 15 สิงหาคม 2555
  การตรวจสอบความคืบหน้าของการทำต้นแบบ
  จำนวน 3 ครั้ง

 3. ในระหว่างการพัฒนาต้นแบบ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ที่ TCDC เชิญมา
 4. แบบที่เสร็จสมบูรณ์จะต้องนำส่งในรูปแบบของ Print out และ Digital File อย่างละ 2 ชุด
 5. ต้นแบบที่นำส่ง (Prototype) จะต้องอยู่ในรูปแบบที่ตรงตาม Technical Drawing ในข้อ 3 หรือหากจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องได้รับการเห็นชอบจาก TCDC เท่านั้น