English

 
 

โครงการ “ท่วมได้...ออกแบบได้” คือการรวมพลังสร้างสรรค์ของกลุ่มนักออกแบบ โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาเป็นแกนหลักในการศึกษาวิจัยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบอุทกภัยในวิกฤตน้ำท่วมปี 2554 และได้พัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาในรูปแบบโจทย์ทางการออกแบบทั้งหมด 10 โจทย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจนำไปพัฒนาแบบและผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยมอบเงินสนับสนุนการออกแบบและผลิตต้นแบบรวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

โครงการนี้จัดทำโดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, FiF Design Studio, Cerebrum Design, KLS และ REDEK

ที่มาของโครงการ
วิกฤตอุทกภัยครั้งร้ายแรงในปี พ.ศ. 2554 สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ของประเทศไทยในวงกว้าง รวมทั้งสิ้น 64 จังหวัด ส่งผลให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนถึง 1,310,446 ครัวเรือน  ประมาณการณ์ตัวเลขด้านเศรษฐกิจระบุว่า ในภาคการเกษตรมีพื้นที่การเกษตรเสียหาย 11.20 ล้านไร่ และในภาคอุตสาหกรรมเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรม มีบริษัทที่ได้รับความเสียหายถึง 748 บริษัท กระทบต่อการจ้างงาน 362,000 คน โดยความเสียหายด้านเศรษฐกิจจากการประเมินของธนาคารโลกมีมูลค่าประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท ซึ่งนับเป็นภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายสูงสุดเป็นลำดับที่ 4 ที่เคยเกิดขึ้นในโลกนับจากปี 2548

ท่ามกลางความเสียหายที่เกิดขึ้น สังคมไทยได้เห็นปรากฏการณ์แห่งความคิดสร้างสรรค์มากมาย เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและทำให้การดำเนินชีวิตเป็นปกติ นับตั้งแต่สิ่งประดิษฐ์เล็กๆ ไปจนถึงการจัดระบบที่อยู่อาศัยและที่พักพิง แต่ทักษะความสร้างสรรค์อันยอดเยี่ยมของคนไทยนั้น จำเป็นต้องได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยนำองค์ความรู้ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาช่วยพัฒนาและต่อยอดให้ความคิดสร้างสรรค์เป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ ซึ่งการเตรียมตัวและเตรียมวิธีคิดเพื่อรองรับกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นย่อมเป็นทางออกสำคัญที่จะทำให้ประชาชนรับมือและอยู่ร่วมกับเหตุการณ์น้ำท่วมได้โดยเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) หน่วยงานที่มีภารกิจและบทบาทสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการออกแบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยใช้ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจ จึงร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, FiF Design Studio, Cerebrum Design, KLS และ REDEK จัดทำโครงการ “ท่วมได้...ออกแบบได้” เพื่อนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาเป็นแกนหลักในการทำงานร่วมกันระหว่างนักออกแบบ เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยถึงปัญหาและแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาภัยพิบัติจากวิกฤตน้ำ เพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาและกลยุทธ์ที่รอบด้านในเชิงการออกแบบ