TCDC Projects

View List

Design for Flood

Design for Flood

โครงการ “ท่วมได้...ออกแบบได้” คือการรวมพลังสร้างสรรค์ของกลุ่มนักออกแบบ โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาเป็นแกนหลักในการศึกษาวิจัยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบอุทกภัยในวิกฤตน้ำท่วมปี 2554 และได้พัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาในรูปแบบโจทย์ทางการออกแบบทั้งหมด 10 โจทย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจนำไปพัฒนาแบบและผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยมอบเงินสนับสนุนการออกแบบและผลิตต้นแบบรวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

"ท่วมได้ออกแบบได้ " Design for Flood

« Back to Result