ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ ซื้อโคมไฟและหลอดไฟสำรองสำหรับใช้งานทั่วไป
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 304,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 3 Jul 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 304,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
ซื้อโคมไฟและหลอดไฟสำรองสำหรับใช้งานทั่วไป.pdf 3 Jul 2014 7 Jul 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result