ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบปฏิบัติการ
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 630,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 26 พ.ค. 2557
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 618,460.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบปฏิบัติการ.pdf 26 พ.ค. 2557 23 มิ.ย. 2557 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result