ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ ออกแบบ ติดตั้ง และรื้อถอน นิทรรศการการประยุกต์การออกแบบบริการร่วมกับมหาวิทยาลัย
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 700,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 22 Apr 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 684,239.20 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างออกแบบ ติดตั้ง รื้อถอน Service Design for Publice Transport.pdf 22 Apr 2014 30 Apr 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result