ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องฉายภาพจอโปรเจคเตอร์สำหรับ ศสบ. เชียงใหม่
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 27 Dec 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 499,690.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จัดซื้อเครื่องฉายภาพจอโปรเจคเตอร์สำหรับ ศสบ. เชียงใหม่.pdf 27 Dec 2013 25 Jan 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result