ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จัดซื้อหนังสือสำหรับโครงการพัฒนาทรัพยากรสาารสนเทศด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 250,100.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 19 Dec 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 250,050.50 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จัดซื้อหนังสือสำหรับโครงการพัฒนาทรัพยากรสาารสนเทศด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์.pdf 19 Dec 2013 27 Dec 2013 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result