ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล Global Market Infromation Database (GMID)
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,385,670.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 17 ธ.ค. 2556
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 1,385,670.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2105-7449
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
GMID.pdf 19 ธ.ค. 2556 20 ธ.ค. 2556 วริษฐา สุทธิรักษ์

« Back to Result