ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 125 ชื่อ 246 เล่ม
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 250,100.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 16 Dec 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 250,050.50 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2105-7449
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
Book.pdf 16 Dec 2013 18 Dec 2013 วริษฐา สุทธิรักษ์

« Back to Result