ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ ซื้อหนังสือ Trend Book 2015
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 405,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 20 Nov 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 403,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2106-7449
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
Trenad book 2015.pdf 11 Dec 2013 13 Dec 2013 วริษฐา สุทธิรักษ์

« Back to Result