ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างพัฒนปรับปรุงเพิ่มเติมระบบสมาชิก (Member Management System)
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 250,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 6 Dec 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 246,100.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2105-7449
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมระบบสมาชิก Member Management System.pdf 6 Dec 2013 2 Jan 2014 วริษฐา สุทธิรักษ์

« Back to Result