ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ บอกรับและต่ออายุสมาชิกวารสารและนิตยสารภาษาต่างประเทศ
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 123,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 14 Nov 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 123,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2105-7449
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
Subscriptoin.pdf 14 Nov 2013 19 Nov 2013 วริษฐา สุทธิรักษ์

« Back to Result