ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหาในนิตยสารคิด Creative Thailand
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 180,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 20 Sep 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 180,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2105-7499
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
Creative Thailand.pdf 20 Sep 2013 24 Sep 2013 วริษฐา สุทธิรักษ์

« Back to Result