EN

โครงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตวัสดุไทยกับนักออกแบบ

โดยห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ (Material ConneXion® Bangkok) ภายใต้ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน เชื่อมโยงภาคการผลิตเข้ากับงานออกแบบโดยให้นักออกแบบไทย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุตามโจทย์ของผู้ผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายได้จริง ก้าวข้ามความท้าทายและข้อจำกัดต่างๆ ไปสู่บันทึกหน้าใหม่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์

 

นิทรรศการ “The Cooperation 3 : คู่สร้าง(สรรค์) ปีที่ 3” ได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตวัสดุและนักออกแบบไทยทั้งหมด 5 คู่ ที่เข้ามาร่วมกันคิดค้น วิจัย ทดลอง ออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกันนานกว่า 9 เดือน ตลอดจนค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาวัสดุและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจทั่วไปรวมทั้งนักออกแบบรุ่นใหม่และผู้ผลิตวัสดุไทยรายอื่นๆ ได้เล็งเห็นศักยภาพของวัสดุเดิมที่มีอยู่ นำมาพัฒนาและทดลองให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต

คู่สร้าง(สรรค์) ปีที่ 3

มีผู้ผลิตวัสดุไทยและนักออกแบบทั้งหมด 5 คู่สร้างสรรค์ ประกอบด้วย

โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มคุณค่ากระบวนการผลิตที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการออกแบบเพื่อพัฒนาวัสดุหรือผลิตภัณฑ์โดยการทำงานแบบบูรณาการ ระหว่างผู้ผลิตวัสดุไทยและนักออกแบบ จนนำไปสู่แนวทางการทดลองวัสดุที่ท้าทายและน่าสนใจ แม้ผลลัพธ์ที่ได้ในขณะนี้อาจยังไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมออกสู่ท้องตลาดแต่เปี่ยมด้วยศักยภาพของวัสดุและการทำงานร่วมกันของคู่สร้างสรรค์ ที่จะพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปสู่โอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ

© Material ConneXion® Bangkok 2015