เมื่อสมการของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่สูตรสำเร็จแบบ 1+1 = 2 แต่อาจจะ เป็น 1+1 = 1 ไปจนถึง 1+1 = ∞ ก็ได้

หัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนไปสู่ผลลัพธ์ใดๆ นั้นจึงขึ้นอยู่กับการเข้าคู่ของ
ตัวแปรในระบบสมการ ที่จะต้องผสานทักษะ ความแตกต่างเข้าหากันถ้อยที
ถ้อยอาศัย และควานหาจุด สมดุลระหว่างกันและกันให้ได้ ไม่ต่างไปจาก “การ
แต่งงาน” ของคู่แท้ (ทางธุรกิจ) ทั้ง 4 นักออกแบบ และ 4 ผู้ผลิตวัสดุไทย
ที่ตกลงร่วมหัวจมท้ายกันในโครงการสร้างเครือข่าย ผู้ผลิตวัสดุไทยกับ
นักออกแบบ จนกลายมาเป็นนิทรรศการ The Cooperation : คู่สร้าง
(สรรค์) ครั้งนี้ ต่างก็มี ความหวังที่จะสรรสร้างทายาทแห่งอนาคต ที่ “ใช่ที่สุด”
สำหรับคู่ของตัวเอง ซึ่งอาจหมายถึง “ผลิตภัณฑ์ใหม่” สักชิ้นที่มีศักยภาพ
สูงสุด หรือก้าวไกลไปถึง “การเปิดประตู บานใหม่” ที่จะต่อยอดไปเป็นธุรกิจ
ได้อีกไม่รู้จบ


โดยห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material Connexion Bangkok
ถือเป็นโครงการต้นแบบซึ่งทำหน้าที่เป็นกลไก “พัฒนาความสัมพันธ์
ระดับอาชีพ” ให้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มผู้ผลิตวัสดุไทยกับนักออกแบบ
กลุ่มใหม่ๆ ภายใต้กรอบ การทำงานระยะเวลา 9 เดือน (มกราคม -
กันยายน 2556) ผู้ร่วมโครงการทั้ง 4 คู่ ได้ร่วมกันค้นหาศักยภาพ
และความเป็นไปได้ในการต่อยอดวัสดุของผู้ผลิต พร้อมเรียนรู้ถึง
กรอบวิธีคิด กระบวนการผลิต ความมุ่งหมายและมุมมองต่อการ
บริโภคที่แตกต่างกัน นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ ที่สามารถ
ตอบโจทย์ทุกด้านได้อย่างลงตัวทั้งในเชิงการผลิต การใช้งาน และ
เชิงพาณิชย์

All
Cooperation

ขั้นตอนการทำงานร่วมกันระหว่างนักออกแบบ และผู้ผลิต
โดยผู้ผลิตเริ่มกำหนดโจทย์ตั้งต้น จากนั้นจึงวิเคราะห์โจทย์
ร่วมกับนักออกแบบเพื่อทำแบบร่าง และพัฒนาแบบในขั้น
ต่อไป เมื่อได้แบบเรียบร้อยจึงเริ่มสร้างต้นแบบ ทดลอง
และปรับแก้จนเได้ต้นแบบสุดท้าย

Material ConneXion Bangkok

ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพ 10110

เวลาทำการ
อังคาร-อาทิตย์ 10.30-21.00 น.
โทร. 66(0)2 664 8448 ต่อ 225
(ปิดวันจันทร์)