เชื่อในความจริง

It’s Only Skin Deep

โลกที่เป็นหนึ่งเดียว
A UNIFIED WORLD

ครีมทาผิวแทน ครีมทาผิวขาว และนิตยสารเวอร์ริลี

ในวันที่โลกแห่งความงามกำลังท้าทายข้อจำกัดโดยสามารถเปลี่ยนทุกคนให้เป็นได้ดังใจ ทั้งครีมทาผิวแทนที่ตอบค่านิยมแบบตะวันตกถึงสุขภาพดีและฐานะมั่งคั่งและครีมทาผิวขาวใสที่ตอบค่าความงามแบบตะวันออกอันโยงเข้าสถานภาพและชนชั้นทางสังคม ได้ตอกย้ำความเชื่อที่ว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในความเชื่อไม่กี่อย่างที่ยังหลงเหลืออยู่ในศตวรรษใหม่ หากนิตยสารเวอริลี ซึ่งตีพิมพ์ในสหรัฐฯ กลับเป็นนิตยสารรายแรกที่มีนโยบายงดใช้โปรแกรมโฟโต้ช็อปเพื่อปรับเปลี่ยนรูปร่าง หน้าตา หรือสีผิวของนางแบบ ความคิดที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2554 นี้ อยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าเราทุกคนเกิดมาด้วยความงามในแบบเฉพาะตัว และริ้วรอยแห่งวัยก็ไม่ต่างจากคุณค่าแห่งกาลเวลาที่ควรได้รับการชื่นชมมากกว่าปิดบังหรือเปลี่ยนแปลง โลกในวันใหม่จึงให้แม้แต่อิสระในการเลือกค่านิยมที่ตอบเหตุผลและความคิดของเราเอง

Tanning Lotion, Whitening Lotion and Verily Magazine

The limitation in the beauty world is now challenged as people can change their looks as they wish: tanning lotions that answer to the Western values, which associate tanned skin with good health and wealth; and whitening lotions that answer to the Eastern values, which associate white skin to high status and social class. These beauty products reinforce the belief that nothing is impossible. It is probably one of the few remaining beliefs left in the new millennium. However, the Verily Magazine, published in the US, is the first to lay down the policy of refraining from using the Photoshop software program to change the models’ shape, facial characteristics or skin conditions. This new concept that began in 2011 is based on the belief that people are born with their own particular kind of beauty and the traces of aging should not be covered up or changed but should be admired as showing the value of time. The world today allows the freedom even to choose the values that respond to our own reasons and thoughts.