ฉันคือคนที่ฉันอยากจะเป็น

I Am Who I Want To Be

โลกที่เป็นหนึ่งเดียว
A UNIFIED WORLD

แบบจำลองฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคลใหม่

นอกเหนือจากการผลิตและบริโภค สังคมศตวรรษใหม่ยังเปิดพื้นที่ให้กับเสรีภาพในระดับปัจเจกอย่างที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อน บรรทัดฐานทางสังคมเดิมกำลังถูกท้าทายด้วยสถานภาพใหม่ที่เราเป็นผู้กำหนดเองแบบไม่มีถูกผิด ไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพที่ไม่ได้มีเพียงชายและหญิง แต่ยังรวมถึงเพศที่สามที่อาจแตกตัวเลือกไปได้มากมายไม่สิ้นสุด กระทั่งสถานภาพทางสังคมก็มีตัวเลือกมากกว่าโสด แต่งงาน หรือหย่าร้าง อย่าง ‘คู่ที่อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน’ หรือความสัมพันธ์ในแบบ ‘มันอธิบายยาก’ ก็ยังมีในเห็น แม้แต่การแสดงถึงทัศนคติผ่านทางเลือกในการใช้ชีวิต อย่างการรับประทานอาหารมังสวิรัติ ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การไม่กินเนื้อสัตว์เท่านั้น หากเป็นไปได้ถึงการกินแต่ผักผลไม้ที่สุกร่วงหล่นลงเองโดยไม่เด็ดจากต้น รวมทั้งทางเลือกในความเชื่อและศรัทธาทางศาสนา ก็มีมากกว่าศาสนาและความเชื่อกระแสหลักแค่พุทธ คริสต์ ฮินดู หรืออิสลาม

Model for New Personal Information Form

Besides the goods manufacturing and consumption, the world in the new millenium also open the floodgates to individual freedom on an unprecedented scale. The old social norm is now challenged by the new condition that we set ourselves without prejudgement. For example, a person’s sex is no longer either ‘male’ or ‘female’, but includes the third sex with its infinite subsets. Social status is no longer limited to ‘single’, ‘married,’ and ‘divorced’, but includes infinite options such as ‘unmarried cohabitation’ or even ‘hard to describe’! The attitude through the choices in the lifestyle such as vegetarian also feature many subsets such as eating only those fruits that were not harvested but which have naturally fallen off the tree. There are more options as well for religious belief -- not limited to Buddhism, Chistianity, Hunduism, or Islamism.