ผลิตเนื้อเพื่ออยู่กับโลก

Feeding the World

โลกที่เป็นหนึ่งเดียว
A UNIFIED WORLD

เนื้อวัวเทียม

รายงานอนาคตทางการเกษตรฉบับล่าสุดโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติระบุว่า อัตราการบริโภคเนื้อจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อถึงปี 2593 เนื่องจากผู้คนในประเทศกำลังพัฒนาจะมีกำลังซื้อมากขึ้น แต่ความจริงจากฟากการผลิตกลับบอกเราว่า การผลิตเนื้อสัตว์มีต้นทุนทางทรัพยากรซึ่งรวมถึงการใช้พลังงานสูงกว่าการเพาะปลูก และพื้นที่การเกษตรราวร้อยละ 70 กำลังถูกใช้ไปสำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ ความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงเนื้อวัวเทียมจากเซลส์เนื้อเยื่อเมื่อกลางปี 2556 ของศาสตร์ตราจารย์มาร์ก โพสต์ แห่งมหาวิทยาลัยมาสตริชท์ในเนเธอร์แลนด์ จึงกลายความเป็นไปได้ในการผลิตเนื้อทางเลือกใช้พื้นที่เพียงร้อยละ 1 และใช้พลังงานน้อยกว่าถึงร้อยละ 45 ทั้งยังมีอัตราการปล่อยก๊าสเรือนกระจกเพียงร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงปศุสัตว์แบบดั้งเดิม*
ที่มา: วารสารวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี (Environmental Science & Technology Journal)

Cultured Beef - In Vitro Meat

In its latest report on the future of agriculture, the FAO indicated that the rate of meat consumption will double in 2050 owing to the better purchasing power of the people in the developing countries. However, the meat production industry stated that meat production required a lot more resources and energy than plant cultivation and 70% of arable land is now used for pastoral farming. The success in the culturing in vitro meat in mid-2013 by Professor Mark Post of Maastricht University in the Netherland paved the way for the possibility of using only 1% of land and 45% less energy to produce cultured beef as an alternative. The green-house gas emission will also be reduced to only 4% as compared to the traditional cattle farming method.