ไปกับโลกอย่างมีอารยะ

Globetrotting in Civilized Manner

โลกที่เป็นหนึ่งเดียว
A UNIFIED WORLD

คู่มือการท่องเที่ยวต่างประเทศแบบมีอารยธรรม

ในทางเศรษฐกิจ แกนโลกกำลังขยับมาทางตะวันออกอย่างไม่ต้องสงสัย เมื่อจีนและอินเดียกลายเป็นประเทศเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ที่กุมอำนาจซื้อไว้ด้วยขนาดประชากรที่รวมกันแล้วคิดเป็นหนึ่งในสามของโลก และเมื่อถึงเวลาที่ชาวจีนออกเดินทางเพื่อเปิดหูเปิดตา รัฐบาลจีนโดยสำนักบริหารการท่องเที่ยวแห่งชาติจีนจึงจัดทำคู่มือแนะนำนักท่องเที่ยวจำนวน 64 หน้า เพื่อบอกให้พวกเขารู้ว่าเมื่อออกไปข้างนอกควรปฏิบัติตนแบบไหน (ไม่ใช่แค่การปิดโทรศัพท์มือถือบนเครื่องบิน แต่คุณไม่ควรรับประทานอาหารเสียงดังบนนั้นด้วย) นั่นไม่ได้เป็นเแค่ความพยายามจะยกระดับชาวจีนซึ่งเคยอยู่ในพรมแดนอันปิดกั้นมาอย่างยาวนานให้รู้จักธรรมเนียมการอยู่ร่วมกันของโลกในหลักสูตรเร่งรัด แต่สารที่รัฐบาลจีนส่งเพื่อบอกชาวโลกในเวลาเดียวกันก็คือจีนจะไม่เป็นผู้นำที่คุกคามคนอื่น หากแต่โลกที่มีจีนเป็นผู้นำนี้จะอยู่กันด้วยความเข้าใจอันดีและมิตรไมตรีที่มากขึ้น

Manners Guide for Travelers

Economically, the world’s axis has undoubtedly tilted toward the East since India and China have emerged as the two giant economies, with the enormous purchasing power of their combined population that equals one third of the world’s. As the Chinese now travel abroad to explore the world, the Chinese Tourism Administration Agency therefore published a 64-page manual of good manners to tell the Chinese travelers what they should and should not do while traveling abroad (Not only that you should turn of your mobile phone, but you also should not make loud noises when eating or drinking). The manual aims not only at giving the Chinese, who used to be locked within their closed society, a cram course that would educate them about the social etiquettes of other countries in the world, it also aims to send a message to the world from the Chinese government. And the message is: As one of the world’s leading nations, China will pose no threat to other nations and intends to maintain good understanding and more friendly relations.