ทุกอย่างเริ่มจากข้างใน

Starting From Inside

โลกที่เป็นหนึ่งเดียว
A UNIFIED WORLD

สารคดีท้องถิ่นจัดการตนเอง

ท่ามกลางเวลาของการเปลี่ยนผ่าน ความเข้มแข็งของผู้คนในชุมชนบวกกับความต้องการจะเปลี่ยนแปลงจากภายในคือแนวคิดสำคัญของแนวคิดท้องถิ่นจัดการตนเอง ที่จะช่วยผลักดันและพัฒนาถิ่นที่อาศัยทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในฝั่งพระนคร ชุมชนคนบันเทิงเก่าแก่อย่างนางเลิ้ง แสดงให้เห็นถึงการรักษาจิตวิญญาณของย่านที่ลูกหลานในชุมชนเองลุกขึ้นมาจัดการและพัฒนาร่วมกันผ่านโครงการศิลปะ เมื่อข้ามฟากไปยังฝั่งธนบุรี โครงการศิลป์ในซอยบนพื้นที่ชุมชนกะดีจีน ชุมชนหลากชาติพันธุ์หลายความเชื่อทางศาสนา คือตัวอย่างสะท้อนภาพความเป็นไปได้ในกระบวนการที่ภาครัฐและเอกชนจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน และสุดท้าย ชุมชนมักกะสันใจกลางกรุงเทพฯ ได้แสดงให้เห็นว่ามุมมองเชิงอุดมการณ์ของความต้องการพื้นที่สาธารณะสีเขียว จะสามารถไปกับความเจริญและการพัฒนาให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นได้อย่างไร

Documentary Film on Self-Administration
of the Local Communities

During a transition period to self-administration, the community’s inherent strength and its desire for change from the inside are the key drivers that would push forward the local economic, social, and cultural developments. On the left bank of the Chao Phraya River, one of the old entertainment area such as Nang Loeng, has shown that it can maintain its spirit when the local youth have jointly taken charge in the community’s management and development through the art projects. The art projects in the Kadi Chin community on the right bank of the Chao Phraya, the Thonburi side, include diverse ethnic and religious groups and serve as examples of the possible involvement in the community by the government and the private sector. Makkasan Community in Bangkok shows that the green ideology such as the demand for public green space does not conflict with progress and development for better living.