บทนำ

Overview

โลกที่เป็นหนึ่งเดียว
A UNIFIED WORLD

โลกที่เป็นหนึ่งเดียว

โลกต้อนรับคริสต์ศตวรรษใหม่ด้วยการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ทั้งความท้าทายทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ล้วนแต่เป็นโจทย์สำคัญให้มนุษย์ต้องร่วมกันคลี่คลายด้วยความคิดสร้างสรรค์อย่างไม่รู้จบ ในขณะที่โลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็ทำงานร่วมกันอย่างหนักในการทลายข้อจำกัดเดิมและเชื่อมทุกคนเข้าหากัน ก่อให้เกิดการเข้าถึง แลกเปลี่ยน แบ่งปัน หรือแม้แต่ร่วมมือกันเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน

นอกจากการเข้าถึงจะเป็นโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการกระจายทรัพยากรอันเท่าเทียมมากขึ้นแล้ว ยังหมายถึงเสรีภาพในการสร้างสรรค์ทั้งในแง่ของทุน การผลิต การบริโภค การดำรงชีวิตประจำวัน และการอยู่อาศัยร่วมกันในสังคม โลกที่เป็นหนึ่งจึงไม่ได้หมายถึงการหลอมทุกอย่างให้กลายเป็นหน้าตาเดียว หากคือโอกาสในการกำหนดรูปร่างหน้าตาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นในฐานะปัจเจกชน ท้องถิ่น หรือแม้กระทั่งการตัดสินใจร่วมกันในการกำหนดรูปร่างหน้าตาของโลกใบนี้

ประชาธิปไตยในคริสต์ศตวรรษที่ 21 จึงไม่ใช่เรื่องของผลต่าง หากคือผลร่วมของเสรีภาพ ที่จะสร้างความแตกต่างและโอกาสในการอยู่ด้วยกันบนมาตรฐานเดียวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

A UNIFIED WORLD

The world welcomed in a new century amidst all-encompassing changes. Economic, social and environmental challenges all pose serious questions that we need to address together using our collective creativity. At the same time, globalization and technological advances are working hard, hand in hand, to bring down old barriers and connect us all with one another, giving rise to access, exchanges, sharing, and collaboration to improve the ties that exist between us.

Access means not only an opportunity for improved quality of life and more equitable distribution of resources; it also means creative freedom ¬– as regards capital, production, consumption, the pursuit of daily life and social co-existence. A unified world, as a result, does not require melting down everything to achieve a uniform look; rather, it means an opportunity to determine the way we look, both as individuals and as a community , and also a chance to decide together how we want the world to look.
Democracy in the 21st century is not about differences. Rather, it is what results from a combination of the freedom to make a difference and an unprecedented opportunity to live side by side under a single unified standard.