บทนำ

Overview

บิด ปรับ แปลง
ADOPTING WITH ADAPTATION

บิด ปรับ แปลง

ตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เมื่ออาวุธได้รับการพัฒนาให้ยิ่งมีประสิทธิภาพทำลายล้างในระยะไกล ลวดลายและสีสันชุดทหารจึงยิ่งต้องสามารถพรางตัวและลวงตาผู้สวมใส่ให้กลมกลืนไปกับสนามรบทั้งในป่าดิบชื้น ทะเลทราย และภูเขาหิมะ หรือกระทั่งในเขตเมืองทั้งกลางวันและกลางคืน การลอกเลียนแบบธรรมชาติเพื่อป้องกันภัยให้ตนเองนั้น กล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการสร้างสรรค์อันเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

เมื่อมนุษย์เริ่มเดินทางและติดต่อซึ่งกันและกัน วิถีการใช้ชีวิตที่ไหลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เกิดเป็นการเรียนรู้และส่งรับทางวัฒนธรรมที่ผสานรวมเข้ากับเงื่อนไขในแต่ละพื้นที่ ทำให้นอกเหนือจากกระบวนการเลียนแบบแล้ว งานออกแบบและผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ต่างๆ ยังเกิดขึ้นจากกระบวนการบิด ปรับ และแปลงให้เข้ากับเงื่อนไขดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขทางธรรมชาติอย่างภูมิอากาศหรือภูมิประเทศ หรือเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อรูปแบบและวิธีในการดำรงชีวิตประจำวัน

ทุกวันนี้ กฎเกณฑ์ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการไร้ซึ่งขีดจำกัดและเป็นอิสระไม่ตายตัว เมื่อเส้นคั่นทางสังคมกำลังเลือนหาย จากกระบวนการบิดปรับต่อยอด ยังเกิดกระบวนการต่อรองที่ล้อให้เข้ากับความเชื่อและรสนิยมในการดำเนินชีวิต การปะทะกันนี้สะท้อนออกมาเป็นผลลัพธ์ที่มีความหมายและคุณค่าที่อาจต่างกันโดยสิ้นเชิงกับต้นทาง โดยแม้ความเป็นพื้นที่ยังคงอยู่ หากจะไม่ใช่ปัจจัยสำคัญเดียวในการสร้างสรรค์อีกต่อไป

ADOPTING WITH ADAPTATION

Beginning in the early 20th century AD, modern weapons development led to the production of armament with greater destructive power at increasingly longer range. As a consequence, battle dress needs to provide effective camouflage in all environments, including tropical rain forest, desert, snowy mountain range and daytime and nighttime urban environments. Emulating defensive disguises found in nature is a creative process driven by basic survival instincts.

As humans began to travel around and establish contact with each other, the ways of life flowing from one place to another gave rise to cultural learning, transmission and reception that takes into account the idiosyncrasies of the recipient locality. Consequently, designs and products from each recipient region are not merely a result of wholesale imitation but the outcomes from the process of tweaking, adapting and transforming to suit local conditions, both of the natural variety such as climate and landscape characteristics, and the social and cultural conditions that influence the patterns and methods of daily life.

Nowadays, the creation of products and services is no longer constrained by rigid rules and limitations. As social borders become increasingly blurred, in addition to the tweaking, adapting and building on that which we adopt, there has also risen a process of modifying and evolving to suit existing beliefs and lifestyle tastes. This clash often leads to outcomes that differ totally in meaning and value from their source of origin. Geographic idiosyncrasies may still remain, but they are no longer the only crucial factor in the creation process.