นิทรรศการ “การออกแบบแห่งท้องถิ่น” (miniTCDC Showcase)

Mar 20, 2013
นิทรรศการ “การออกแบบแห่งท้องถิ่น” (miniTCDC Showcase)
เพราะโอกาสไม่มีคำว่า  “ไกลเกินเอื้อม”
ถึงเวลาทีเด็กไทย จะภาคภูมิใจกับความเป็นชาวถิ่น!!!
โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC) เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในโครงการ ได้แสดงศักยภาพส่วนบุคคล
ที่ตกผลึกจากกระบวนการคิดและขนบชีวิตในท้องถินปรุงแต่งด้วยแนวคิดร่วมสมัย จนเกิดเป็นผลงานรูปแบบใหม่ออกสู่สายตาคนไทยทั้งประเทศ

img_75891.jpg
ในนิทรรศการ“การออกแบบแห่งท้องถิ่น”เพื่อผลักดันให้ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทย ไม่หยุดอยู่แค่ในเขตภูมิภาค แต่สามารถก้าวไปสู่การยอมรับระดับประเทศได้อย่างภาคภูมิใจ 
ตลอดจนพัฒนาการผลิตระดับท้องทีให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ นอกจากนี้ผลงานแต่ละชิ้นล้วนสะท้อนถึงการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า 
และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ชุมชนอย่างเต็มเปี่ยม
img_757011.jpg
ทั้งนี้ผลผลิตแห่งความคิดสร้างสรรค์ของเหล่าเยาวชน จะถูกหมุนเวียนไปจัดแสดงตาม miniTCDC 12 แห่ง ทั่วประเทศ 

เข้าชมฟรี
ณ บริเวณโถงทางเข้า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
ชัน6 ดิเอ็มโพเรียมช็อปปิงคอมเพล็กซ์ เวลาทำการ 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)

« Back to Result