การสัมมนาโครงการการออกแบบแห่งท้องถิ่น (miniTCDC Showcase)

Mar 20, 2013
การสัมมนาโครงการการออกแบบแห่งท้องถิ่น (miniTCDC Showcase)
การสัมมนาโครงการการออกแบบแห่งท้องถิ่น (miniTCDC Showcase)
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554
สถานที่: ห้อง Auditorium ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
เวลา: 09.30 – 17.00 น.

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแก่นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยในโครงการ miniTCDC
ศสบ.จึงได้จัดโครงการการออกแบบแห่งท้องถิ่น (miniTCDC Showcase)ขึ้น
เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ และแสดงผลงานในรูปแบบ
การออกแบบ ที่กลั่นกรองจากความคิดและแรงบันดาลใจที่ได้จากความรู้ใน
โครงการ miniTCDC อันเป็นการต่อยอดทางความคิด และเป็นการส่งเสริม
การวางรากฐานนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล ที่มีแนวทางการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และเผยแพร่
ผลงานที่มีคุณภาพจากระดับท้องถิ่นที่เข้มแข็งสู่สาธารณะชนมากยิ่งขึ้น
โดยในวันที่ 25 พ.ค.54 ที่ผ่านมา เป็นการสัมมนาเพื่อให้นักศึกษาทั้ง 10 สถาบัน
ที่เข้าร่วมโครงการได้แก่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU)  l มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRU) l มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) l มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (CRU)l มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (SKRU)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (NSTRU) l มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRU)

โดยนักศึกษาทั้ง 10 สถาบันได้นำเสนอผลงานการออกแบบของตน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงได้คำแนะนำดีๆจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ทั้ง 3 ท่าน เพื่อนำไปต่อยอดแก่ความคิดสร้างสรรค์ในผลงานต่อไป

ภาพบรรยากาศในงาน

ลงทะเบียนก่อนเข้างาน


showcase02.jpg

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงาน

showcase02.jpg

showcase03.jpg

วิทยากรผู้ให้คำแนะนำทั้ง 3 ท่าน จากซ้ายไปขวาได้แก่
คุณพิชิต วีรังคบุตร , คุณบรรณนาท ไชยพาน และ คุณศุภพงษ์ สอนสังข์

showcase04.jpg

showcase05.jpg

showcase06.jpg

showcase07.jpg

showcase08.jpg

showcase09.jpg

showcase10.jpg

showcase11.jpg

showcase12.jpg

showcase13.jpg

« Back to Result